Νόμος 3848/10 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Θέματα εκκλησιαστικών γυμνασίων και λυκείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006) καταργείται και οι παράγραφοι 1 και 2 του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των εκκλησιαστικών γυμνασίων, όπως και για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γυμνάσια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται γνώμη, σύμφωνη γνώμη, εισήγηση ή πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αυτή διατυπώνεται από το Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου τα εκκλησιαστικά γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό και διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, τη λειτουργία τους με ενιαία διεύθυνση, καθώς και οι αρμοδιότητες του διευθυντή και του υποδιευθυντή.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του νόμου 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για την ίδρυση, οργάνωση και εν γένει λειτουργία των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, όπως και για την κατάργηση, συγχώνευση ή μεταφορά της έδρας τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα λοιπά γενικά λύκεια της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 19.}

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του νόμου 3432/2006 καταργούνται. Η παράγραφος 2 και οι παράγραφοι 7 και 8 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση - δήλωση προτίμησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου αυτού για την παροχή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν και δύο μέλη διδακτικού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με θεολογικές σπουδές, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν προτίμηση για το διορισμό ή την πρόσληψη τους στα εκκλησιαστικά γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια υποχρεούνται μαζί με την αίτηση - δήλωση τους να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν το διορισμό ή την πρόσληψη τους στα εκκλησιαστικά σχολεία. Για περαιτέρω τεκμηρίωση της αιτιολογίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συνυποβάλλουν και συστατικές επιστολές προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορθοδοξίας.

 

Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.7626/6/ΑΣ1785/09-12-1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 765/Β/1987), ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία μπορεί να προσκαλούνται μη εγγεγραμμένοι στους πίνακες υποψήφιοι, οι οποίοι ύστερα από την αξιολογική κατάταξη τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου, προσλαμβάνονται στα σχολεία αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ως προς τις μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και αξιολόγηση στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

 

8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση της παραγράφου 2. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία που ισχύουν για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα λοιπά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του νόμου 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμελές Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, μέλη του οποίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, ιδίως δε μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού των πανεπιστημίων, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σύμβουλοι ή πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σχολικοί σύμβουλοι της δημόσιας εκπαίδευσης, διευθυντές εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων, καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης με εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητας του συμβουλίου. Από τα μέλη αυτά, ένα προτείνεται από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τον αναπληρωτή του, ένα από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του και τα υπόλοιπα ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.}

 

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του νόμου 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από:

 

α) τρεις διευθυντές σχολικών μονάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής ή μη εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

 

β) δύο αιρετούς εκπροσώπους του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με βαθμό Α'. Όταν συζητούνται θέματα διοικητικού προσωπικού, αντί των παραπάνω αιρετών μελών συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οι αιρετοί εκπρόσωποι εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ως προς τη συγκρότηση και λειτουργία του συμβουλίου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν.}

 

7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3432/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με την απόφαση διορισμού ορίζεται ο πρόεδρος του συμβουλίου, καθώς και ο γραμματέας του, ο οποίος είναι μόνιμος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κατά προτίμηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.}

 

8. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης που έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις, πλην των αιρετών, λήγει με την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα μέλη αυτά εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους έως τη συγκρότηση των ανωτέρω συμβουλίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

9. Για το διορισμό σε θέσεις του κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης απαιτείται ως πρόσθετο προσόν το Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής που χορηγείται από αναγνωρισμένους φορείς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.