Νόμος 3848/10 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο νόμο [Ν] 3374/2005, όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5, μετά τις λέξεις των βαθμίδων του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή προστίθενται οι λέξεις κατά προτεραιότητα.

 

β) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8, η φράση μέσα σε ένα μήνα αντικαθίσταται από τη λέξη μετά.

 

γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία προέρχονται από το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που συντάσσει και τηρεί η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας. Σε περίπτωση απρόβλεπτου κωλύματος κάποιου μέλους, η αξιολόγηση μπορεί κατά την κρίση της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας να πραγματοποιείται και από λιγότερα μέλη, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Το μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων συντάσσεται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας, λαμβάνοντας υπόψη προτάσεις των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μελών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και άλλων σχετικών με το αντικείμενο της αρχής φορέων, και ανανεώνεται συνεχώς. Η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων ορίζεται με απόφαση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. θεωρείται απαραίτητη η ένταξη στο μητρώο αλλοδαπών ή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.}

 

δ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η συμμετοχή αλλοδαπών ή Ελλήνων εμπειρογνωμόνων ή ειδικών που διδάσκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού ή διακεκριμένων ερευνητών σε αντίστοιχα ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, κατά προτίμηση με πείρα σε θέματα αξιολόγησης ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη. Επίσης, είναι επιθυμητή: (i) η διοικητική εμπειρία των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε ακαδημαϊκές μονάδες ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και (ii) η συμμετοχή ενός εκπροσώπου επαγγελματικής ή άλλης επιστημονικής οργάνωσης, αντίστοιχης με το γνωστικό αντικείμενο της υπό αξιολόγηση ακαδημαϊκής μονάδας, ο οποίος να είναι σε θέση να εκτιμήσει τη συμβολή των σπουδών στην άσκηση του επαγγέλματος.}

 

ε) Στην αρχή της παραγράφου 7 του άρθρου 8, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 3794/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα μέλη των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης καταβάλλεται αμοιβή για το έργο της αξιολόγησης. Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η αμοιβή των μελών των Επιτροπών Εξωτερικής Αξιολόγησης και, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, το ποσό των δαπανών μετακίνησης και η διαδικασία κάλυψης τους, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια.}}

 

στ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας διαβιβάζει την τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ιδρύματος και μεριμνά και για τη δημοσιοποίηση της.}

 

ζ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9, η λέξη τέσσερις αντικαθίσταται από τη λέξη δώδεκα.

 

η) Η περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Αναλύει τα δεδομένα που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, επισημαίνει καλές πρακτικές και ενδεχόμενες αδυναμίες, διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης, εκπονεί μελέτες και, τέλος, διεξάγει έρευνες με στόχο την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, των τεχνικών και των εφαρμογών διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.}

 

θ) Οι περιπτώσεις δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{δ) Έναν εκπρόσωπο των φοιτητών με αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματος του (π.χ. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας.

 

ε) Έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών με αποδεδειγμένη πείρα σε θέματα διασφάλισης ποιότητας από τη συμμετοχή του σε συλλογικό όργανο του ιδρύματος του (π.χ. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας), ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Εθνικής Σπουδαστικής Ένωσης Ελλάδας.

 

στ) Έναν εν ενεργεία ή ομότιμο ερευνητή πρώτης βαθμίδας μη ακαδημαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων, ο οποίος προτείνεται από τη Σύνοδο των Διευθυντών των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

ζ) Έναν καθηγητή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής που προτείνεται από κοινού από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας.}

 

ι) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 11 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

 

{Το συλλογικό όργανο διοίκησης της Αρχής είναι η Ολομέλεια, στην οποία μετέχουν όλα τα μέλη της. Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ' και στ' δύνανται να αναλαμβάνουν και συγκεκριμένες αρμοδιότητες που τους ανατίθενται από τον Πρόεδρο της Αρχής.}

 

ι)α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Δεν επιτρέπεται ο διορισμός του Προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για περισσότερες από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη. Επιτρέπεται η ανανέωση θητείας, με μέγιστο όριο τα δέκα έτη, των μελών των περιπτώσεων β, γ, στ' και ζ', εφόσον επαναπροταθούν από τους αντίστοιχους φορείς.}

 

ι)β) Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 οι φράσεις τη Σύνοδο των Πρυτάνεων και τη Σύνοδο των Προέδρων αντικαθίστανται από τις φράσεις τους Πρυτάνεις και τους Προέδρους, αντίστοιχα.

 

ι)γ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 11, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3577/2007 (ΦΕΚ 130/Α/2007), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982). Ο Πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή του σε επιτροπές, συμβούλια και εν γένει συλλογικά όργανα, σε σχέση με ακαδημαϊκά ζητήματα ή / και εν γένει θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης. Στα μέλη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Αυτά τα μέλη της Αρχής είναι δυνατόν να απαλλάσσονται από τα διοικητικά τους καθήκοντα στα ιδρύματα τους, εφόσον η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας με απόφαση της τους αναθέτει συγκεκριμένα διοικητικά καθήκοντα.

 

Οι αποδοχές των μελών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον καθορισμό τους λαμβάνεται υπόψη αν υφίσταται πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των μελών. Ειδικά στα μέλη των περιπτώσεων δ', ε' και ζ' της παραγράφου 1 δεν καταβάλλονται αποδοχές, αλλά αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Αρχής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Για τα μέλη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2703/1999 (ΦΕΚ 72/Α/1999).

 

Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας με απόφαση του Προέδρου της. Ειδικά για τα μέλη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 που υπηρετούν σε Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκτός Αθηνών, οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης τους από και προς την Αθήνα, για την άσκηση των ακαδημαϊκών τους καθηκόντων ή άλλου έργου στο πλαίσιο της ιδιότητας τους ως μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού βαρύνουν το πανεπιστήμιο ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από το οποίο προέρχονται, με απόφαση του Πρύτανη ή του Προέδρου, αντίστοιχα.}

 

ι)δ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι αποφάσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων. Έως τα τέλη Μαΐου κάθε έτους συντάσσεται για το προηγούμενο έτος από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας έκθεση ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό.}

 

ι)ε) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1 Για τη λειτουργία της η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζεται από μία Γραμματεία επιπέδου Διεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τρία Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης, Πληροφορικής και Οικονομικών, β) Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, και γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ερευνών. Η θέση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης πληρούται μετά από ανοικτή πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αξιολόγηση από την Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας. Στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα, ο τρόπος επιλογής και διορισμού, το καθεστώς απασχόλησης και η διάρκεια της θητείας του Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

 

Στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το τελευταίο. Για τη στελέχωση του αυξάνονται οι θέσεις των Παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά μία.

 

2. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας συνιστώνται δεκαπέντε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και δέκα θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού. Οι κλάδοι και οι ειδικότητες του προσωπικού καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού στα Τμήματα, οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού της Διεύθυνσης, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας.}

 

ι)στ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3577/2007, μετά τη λέξη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και πριν τη φράση Πανεπιστήμια ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα προστίθεται η φράση Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του δημόσιου τομέα,

 

ι)ζ) Στο άρθρο 12 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας, είναι δυνατή η απόσπαση μελών Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ή Επιστημονικού Προσωπικού, για χρονική διάρκεια έως δύο ετών, ύστερα από αίτηση τους, σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και με το μισθολογικό καθεστώς της οργανικής τους θέσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.