Νόμος 3848/10 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Θέματα καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κατάργηση ή συγχώνευση εκκλησιαστικών γυμνασίων και γενικών εκκλησιαστικών λυκείων γίνεται με τη λήξη του σχολικού έτους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Μετά την κατάργηση ή συγχώνευση κάθε σχολείου, το αρχείο των μαθητικών θεμάτων παραδίδεται από τον διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του στο συγχωνευόμενο ή σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο που λειτουργεί, το οποίο έχει την ευθύνη της φύλαξης του και την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από τα περιλαμβανόμενα στο αρχείο. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ορίζεται το εκκλησιαστικό σχολείο στο οποίο παραδίδεται το αρχείο και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό των καταργούμενων ή συγχωνευόμενων εκκλησιαστικών σχολείων εντάσσεται στο σχολείο το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση ή μετατίθεται και τοποθετείται σε άλλο εκκλησιαστικό σχολείο και, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω υπεραριθμίας, μετατάσσεται σε άλλο σχολείο της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή σε σχολείο άλλης περιοχής μετάθεσης κατά προτίμηση της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Η ένταξη ή μετάθεση ή μετάταξη και τοποθέτηση γίνεται ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης και ολοκλήρωσης της σχετικής κατά περίπτωση διαδικασίας.

 

4. Τα έπιπλα, ο επιστημονικός εξοπλισμός και η βιβλιοθήκη διατίθενται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή σε λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση διατίθεται και ο εξοπλισμός που είχε παραχωρηθεί στη μαθητική εστία για τη σίτιση και διαμονή των μαθητών.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακατανέμονται οι οργανικές κενές και κενούμενες θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες στα λειτουργούντα εκκλησιαστικά γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια ή διατίθενται στις λοιπές σχολικές μονάδες της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.