Νόμος 3432/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Εκπαιδευτικό Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Το μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης κατέχει οργανικές θέσεις, που ανήκουν σε κλάδους αντίστοιχους με τους προβλεπόμενους στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τους κλάδους, τα τυπικά προσόντα, τα θέματα βαθμολογικής, μισθολογικής και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης, όπως και τα θέματα πειθαρχικού δικαίου του εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφαρμόζονται αναλόγως και στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 

2. Για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και των λειτουργικών αναγκών των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων διορίζονται ή προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από αίτηση - δήλωση προτίμησης των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου αυτού για την παροχή της γνώμης του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχουν και δύο μέλη διδακτικού προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολικοί σύμβουλοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτεραιότητα με θεολογικές σπουδές, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί που δηλώνουν προτίμηση για το διορισμό ή την πρόσληψη τους στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και στα γενικά εκκλησιαστικά λύκεια υποχρεούνται μαζί με την αίτηση - δήλωση τους να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούνται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν το διορισμό ή την πρόσληψη τους στα εκκλησιαστικά σχολεία. Για περαιτέρω τεκμηρίωση της αιτιολογίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να συνυποβάλλουν και συστατικές επιστολές προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους του χώρου της Ορθοδοξίας.

 

Ειδικά για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων και την πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (εκκλησιαστικό γυμνάσιο και γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή (γενικό εκκλησιαστικό λύκειο) απαιτείται επιπροσθέτως η προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Φ.7626/6/ΑΣ1785/09-12-1987 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ 765/Β/1987), ή του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, αντίστοιχα. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την πρόσληψη τους ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία μπορεί να προσκαλούνται μη εγγεγραμμένοι στους πίνακες υποψήφιοι, οι οποίοι ύστερα από την αξιολογική κατάταξη τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση του δεύτερου εδαφίου, προσλαμβάνονται στα σχολεία αυτά.

 

Ειδικά στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο του Ιδρύματος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, για την κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία αφορούν κυρίως σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και, έως και τη 15η Οκτωβρίου κάθε διδακτικού έτους, δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρωσή τους, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, με την ανάληψη του σχετικού μισθολογικού κόστους εξολοκλήρου και αμιγώς από ίδιους πόρους του Ιδρύματος ως μη επιχορηγούμενου από τον τακτικό προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα στοιχεία που μπορεί να περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα ή στην κατά τα ανωτέρω συστατική επιστολή, από τα οποία διαπιστώνεται η έφεση του ενδιαφερόμενου να υπηρετήσει σε εκκλησιαστικά σχολεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016).

 

2Α. Η διδασκαλία του μαθήματος θρησκευτικής εξειδίκευσης Εικονογραφία στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, δύναται να ανατίθεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων ή του κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ή της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή, ελλείψει αυτών, σε αναπληρωτές ή ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Αν ελλείπουν εκπαιδευτικοί των προηγούμενων κατηγοριών, η διδασκαλία του μαθήματος της Εικονογραφίας ανατίθεται με ωριαία αντιμισθία σε εμπειροτέχνες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και ταυτόχρονα είναι μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και είχαν την ευθύνη αγιογράφησης, τουλάχιστον δύο Ιερών Ναών της κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος επικρατούσας θρησκείας.

 

Η ευθύνη της αγιογράφησης βεβαιώνεται με συστατική επιστολή του επιχώριου, του ναού, Μητροπολίτη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας. Κατ' εξαίρεση, το μάθημα θρησκευτικής εξειδίκευσης Εικονογραφία στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία (Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο) μπορεί να διδάσκεται αμισθί από μοναχό που εγκαταβιεί σε Ιερά Μονή του Αγίου Όρους ή Εξάρτημά της, είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και έχει διακριθεί ως εμπειροτέχνης στην Αγιογραφία.

 

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η διδασκαλία πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους και έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΥΣΔΕΕ), το οποίο συνεδριάζει με διευρυμένη σύνθεση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, η σειρά κατάταξης και ανάθεσης του μαθήματος στις κατηγορίες εκπαιδευτικών/εμπειροτεχνών της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με το άρθρο 43 του νόμου [Ν] 4653/2020 (ΦΕΚ 12/Α/2020).

 

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από εννεαμελές ειδικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία ορίζεται και ο γραμματέας του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο απαρτίζεται: α) από τρία (3) μέλη που ορίζονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελλάδα, δύο από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, εκ των οποίων το ένα Αρχιερέας, ο οποίος και προεδρεύει του Συμβουλίου, και ένα από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης και β) τέσσερα (4) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταξύ μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, Συμβούλων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και γ) τους 2 αιρετούς εκπροσώπους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Η θητεία του Συμβουλίου είναι διετής.

 

4. Από τους πίνακες διοριστέων και επιτυχόντων προσλαμβάνονται και οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι καθηγητές για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

 

5. Για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία από τους πίνακες διοριστέων και επιτυχόντων απαιτείται και έγκριση της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρους, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.7626/6/ΑΣ/1785/1987 (ΦΕΚ 765/Β/1987).

 

6. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της προκήρυξης διορισμού εκπαιδευτικού προσωπικού, τα κριτήρια επιλογής, στα οποία υποχρεωτικώς συμπεριλαμβάνεται ως πρόκριμα και συνέντευξη, καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας, η διαδικασία επιλογής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 3,4,5 και 6 καταργήθηκαν από την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για το Εκπαιδευτικό Προσωπικό της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης ως προς τις μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, εκπαιδευτικές άδειες, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και αξιολόγηση στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

 

8. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και γενικά εκκλησιαστικά λύκεια είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη σύνθεση της παραγράφου 2. Για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία που ισχύουν για την επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών στα λοιπά σχολεία της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσαρμόζονται οι διατάξεις αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των εκκλησιαστικών γυμνασίων και των γενικών εκκλησιαστικών λυκείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παράγραφοι 7 και 8 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.