Νόμος 3470/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Θέματα Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Οι ιδιώτες, οι ενώσεις ιδιωτών και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου έχουν την υποχρέωση να παρέχουν έγκαιρα και με ακρίβεια, προφορικά ή γραπτά, κάθε πληροφορία η οποία ζητείται από τη Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος και ανάγεται στην αρμοδιότητά της.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε φορά ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός των ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν, πέρα από τους υπαλλήλους της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων για την εκτέλεση κάθε απογραφής, μεσοαπογραφής και στατιστικής έρευνας ή εργασίας.}

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α/1996) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στους εμπειρογνώμονες, στους ιδιώτες συνεργάτες, υπεργολάβους, καθώς και στο προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, εκτός του κανονικού και του συνήθους υπερωριακού ωραρίου, στη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος για τη διενέργεια απογραφών, μεσοαπογραφών και στατιστικών ερευνών ή εργασιών, οι οποίες εκτελούνται με χρηματοδότηση και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλεται ειδική αποζημίωση.

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η χρησιμοποίηση εμπειρογνωμόνων, ιδιωτών συνεργατών και υπεργολάβων για εκτέλεση των παραπάνω εργασιών δεν θεωρείται ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003), όπως ισχύει, έχει εφαρμογή για την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000), στην οποία περιλαμβάνεται και η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.