Νόμος 3489/06 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ίδρυση και οριοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ζώνη με την επωνυμία Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Ως Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ορίζεται η περιοχή εντός της οποίας εγκαθίστανται οργανισμοί, φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ των οποίων δημιουργείται ένα πεδίο διαρκούς συνέργειας και συνεργασίας, με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, σε τομείς που αφορούν στην ελληνική οικονομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους με την ενσωμάτωσή τους σε παραγόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, από υφιστάμενες ή ιδρυόμενες καινοτόμους επιχειρήσεις.

 

2. Τα όρια της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΖΚ ΑΕ) και του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης του άρθρου 5 του νόμου 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α/1985). Για την εκπλήρωση του σκοπού της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία μπορεί να παραχωρούνται σε αυτή δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι προς χρήση. Για την παραχώρηση ακινήτων που ανήκουν στο Δημόσιο, αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων. Στην περίπτωση παραχώρησης ιδιωτικών χώρων, μεταξύ του φορέα παραχώρησης και της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ανώνυμη εταιρεία υπογράφεται έγγραφη συμφωνία, με την οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι της παραχώρησης, όπως ιδίως η διάρκεια, τα οικονομικά ή άλλου είδους ανταλλάγματα και οι εν γένει υποχρεώσεις των μερών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.