Νόμος 3489/06 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την ανάπτυξη της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και την εξυπηρέτηση του ιδρυτικού της σκοπού καταρτίζεται, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας του άρθρου 3, Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης (εφεξής Στρατηγικό Σχέδιο). Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί μεσοπρόθεσμο - μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης, με σαφείς αναπτυξιακούς στόχους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, περιέχει δε προτάσεις για παρεμβάσεις που συμβάλλουν:

 

α) στη δημιουργία και στην ανάπτυξη μόνιμης και συντονισμένης συνεργασίας για τη δημιουργία νέας γνώσης και την παραγωγή καινοτομίας μεταξύ οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως εκπαιδευτικών, ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου, επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ή / και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων

 

β) στη δημιουργία και στη βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, τα οποία εξυπηρετούν φορείς και επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, που συνιστώνται με το άρθρο 11, καθώς και έργων που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, ή εξασφαλίζουν, εντός των χώρων αυτών, καλύτερους όρους διαβίωσης και εργασίας

 

γ) στην εκτέλεση προγραμμάτων που προωθούν και ενισχύουν τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

 

δ) στην ίδρυση νέων και στην ανάπτυξη υφιστάμενων Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών, κατά την έννοια του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995), για τη χρηματοδότηση καινοτομικών επιχειρήσεων ή καινοτόμων δράσεων

 

ε) στη λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας, που προάγουν και ενθαρρύνουν την ενσωμάτωση καινοτομιών στη λειτουργία επιχειρήσεων και φορέων και στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

 

στ) στον καθορισμό των στόχων και στη θεματική εξειδίκευση των καινοτόμων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

 

ζ) στην προβολή και στη δημοσιότητα των δράσεων που αναπτύσσονται εντός της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των παρεχόμενων από αυτήν συναφών πλεονεκτημάτων, στη χώρα και στο εξωτερικό.

 

2. Το Στρατηγικό Σχέδιο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13. Το Στρατηγικό Σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να τροποποιείται το Στρατηγικό Σχέδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, μπορεί να εξειδικεύονται τα έργα που αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, να ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων αυτών, οι πηγές χρηματοδότησης τους και να ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Η εταιρεία με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που προτείνονται με το Στρατηγικό Σχέδιο και συντάσσει σχετική έκθεση. Εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, η έκθεση αυτή, στην οποία αναφέρονται, μεταξύ άλλων, ο βαθμός και ο τρόπος εφαρμογής των προτεινόμενων παρεμβάσεων και υποδεικνύονται οι ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, υποβάλλεται στους Υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου και στην Συμβουλευτική Επιτροπή Ανάπτυξης της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.