Νόμος 3489/06 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Ανώνυμη Εταιρεία (Εταιρεία), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης. Η εταιρεία επιδιώκει σκοπούς κοινωφελείς και δημοσίου συμφέροντος και έχει ως κύρια αποστολή τη διαχείριση και την ανάπτυξη της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995, και λειτουργεί αποκλειστικά με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου και του καταστατικού της και συμπληρωματικά, των διατάξεων του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 37/Α/1920), εξαιρείται δε από τις διατάξεις του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005).

 

2. Η διοίκηση της εταιρείας, η οργάνωση και η λειτουργία της, οι αρμοδιότητες των οργάνων της και κάθε ειδικότερο θέμα ρυθμίζονται με το καταστατικό της, το οποίο καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.