Νόμος 3489/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Σκοπός της Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η παρακολούθηση, η διοίκηση, η λειτουργία, η εκμετάλλευση και η αξιολόγηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη του σκοπού της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, καθώς και στην ανάπτυξη αυτής.

 

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία προβαίνει, δια των οργάνων της, σε κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία, όπως:

 

α) Η σταθερή και συστηματοποιημένη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων με επιχειρηματικές δραστηριότητες, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εγκατεστημένων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και επιχειρήσεων, η δημιουργία υλικών ή άυλων υποδομών δικτύωσης μεταξύ τους, καθώς και με αντίστοιχους φορείς της χώρας και του εξωτερικού.

 

β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.

 

γ) Η συμμετοχή της στο σχεδιασμό εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, με αντικείμενο την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

 

δ) Η επεξεργασία και η υποβολή στα αρμόδια Υπουργεία θέσεων και προτάσεων και η μετατροπή αυτών σε εφαρμόσιμες πολιτικές, για τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας η υποβολή προτάσεων για την απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, την άρση των εμποδίων ανάπτυξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού κινδύνου.

 

ε) Η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης από ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένοι στη χώρα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και, γενικότερα, στο εξωτερικό.

 

στ) Η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση, η διοίκηση και η λειτουργία έργων υποδομής, όπως έργων οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, κτιριακών υποδομών, δικτύωσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση και έργων αναβάθμισης του περιβάλλοντος, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στους φορείς και στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εντός της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και σε όσους εργάζονται και διαβιούν στους χώρους αυτούς.

 

ζ) Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η υλοποίηση, η διοίκηση και η εκμετάλλευση των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

 

η) Η απόκτηση και η μεταβίβαση ακινήτων, η σύσταση, επ' αυτών, εμπράγματων δικαιωμάτων και η παραχώρηση της χρήσης τους, με μίσθωση ή άλλη ενοχική σχέση για τους σκοπούς της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

 

θ) Η παροχή, αντί αμοιβής, υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

 

ι) Η προσέλκυση, η διευκόλυνση και η υποστήριξη εγχώριων και ξένων επενδύσεων για καινοτόμους δραστηριότητες εντός της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

 

ι)α) Η υποστήριξη των εγκατεστημένων εντός της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης επιχειρήσεων και φορέων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την υπαγωγή τους σε επιχορηγούμενα προγράμματα, συναφή με το σκοπό της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, καθώς και η διευκόλυνσή τους στην πρόσβαση σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης κεφαλαιουχικού και επιχειρηματικού κινδύνου.

 

ι)β) Η ίδρυση και η συμμετοχή της σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, που εξυπηρετούν το σκοπό της.

 

ι)γ) Η ίδρυση νέων και η συμμετοχή σε υφιστάμενες Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

 

ι)δ) Η ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων για τη δημιουργία νέων γνώσεων και τη διάδοση αυτών σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και η προσέλκυση μεταπτυχιακών φοιτητών και επιστημόνων από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992), όπως ισχύει

 

ι)ε) Η συστηματική προβολή και παρουσίαση των παροχών και επιτευγμάτων της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Για την επίτευξη του σκοπού της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και την εκπλήρωση της αποστολής της, η Εταιρεία μπορεί:

 

α) να συνεργάζεται, για την επίλυση θεμάτων που αφορούν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, με αρμόδια Υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, καθώς και με επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα

 

β) να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς, εν γένει, φορείς, επιχειρήσεις, ενώσεις αυτών, επαγγελματικά και άλλα επιμελητήρια, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα και, γενικά, με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

γ) Να συνάπτει με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.