Νόμος 4180/13 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 3489/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Η κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ή του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά περίπτωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως το αντικείμενο, με δυνατότητα ορισμού συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου, ο προϋπολογισμός του προγράμματος, οι αποδέκτες της ενίσχυσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιχορήγησης, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι διαδικασίες υπαγωγής, παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης και της χρηματοδότησης των αποδεκτών της ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο παρακολουθείται η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών και ελέγχεται η νομιμότητα των σχετικών δαπανών.}

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 3489/2006 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:

 

{γ) Να συνάπτει με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, είτε συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών και να συμμετέχει σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβατικού ή θεσμοθετημένου τύπου και σε εταιρείες μικτής οικονομίας κάθε νομικής μορφής.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.