Νόμος 4180/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 5 του νόμου 3489/2006, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο

 

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 60.000 € και διαιρείται σε 1.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 60 € εκάστης. Οι μετοχές αυτές αναλαμβάνονται, στο σύνολό τους, από το Δημόσιο. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου, το Δημόσιο εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης. Με κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό της κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετοχών. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιούνται και με δημόσια εγγραφή στο Χρηματιστήριο.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης, το Δημόσιο μπορεί να μεταβιβάζει τις μετοχές του σε οποιοδήποτε πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, προτιμώμενων, μεταξύ αυτών, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Η διάθεση των μετοχών του Δημοσίου γίνεται σε τιμή που καθορίζεται, κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.