Νόμος 3489/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (ΘΥΚΔ) είναι ειδικά διαμορφωμένες και οργανωμένες περιοχές εντός της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, με την οποία έχουν άμεση οργανωτική και λειτουργική διασύνδεση ως χώροι υποδοχής, εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων, φορέων και ινστιτούτων των οποίων οι δραστηριότητες εξυπηρετούν το σκοπό της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης. Οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων ιδρύονται από την Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

2. Με διάταγμα, που εκδίδεται μετά από κοινή πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Μακεδονίας και Θράκης, ιδρύονται οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων και καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης και η ρυμοτόμησή τους, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια. Η ίδρυση, οριοθέτηση και πολεοδόμηση κάθε Θύλακας Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων επισπεύδεται από την Εταιρεία, η οποία υποβάλει για το σκοπό αυτόν σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων ιδρύονται οι Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Ο φάκελος που υποβάλλεται κατά την προηγούμενη παράγραφο περιέχει:

 

α) Έκθεση στην οποία περιγράφονται οι οικονομικές δραστηριότητες που επιτρέπεται να εγκατασταθούν εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, τα προβλεπόμενα ως αναγκαία έργα υποδομής, προτείνονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι και αιτιολογείται, ειδικώς, το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο μέσος συντελεστής δόμησης.

 

β) Τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:5.000, στο οποίο εμφαίνονται τα όρια της έκτασης των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, τα δίκτυα υποδομής, καθώς και οι χρήσεις των δικτύων αυτών.

 

γ) Τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000, στο οποίο εμφαίνονται τα ειδικά εδαφομορφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της έκτασης των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

 

δ) Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σχετικά με την Ίδρυση και λειτουργία των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, που εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων προβαίνει σε Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση.

 

ε) Σχέδιο γενικής διάταξης, κλίμακας 1:2.000, των έργων υποδομής και των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, καθώς και σχέδιο ενδεικτικής χωροταξικής κατανομής των οικοδομήσιμων χώρων, σε συνάρτηση με το προτεινόμενο μέγιστο ποσοστό κάλυψης και το μέσο συντελεστή δόμησης.

 

στ) Έκθεση στην οποία περιγράφονται τα αναγκαία έργα εξωτερικής υποδομής, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των εγκατεστημένων και αυτών που πρόκειται να εγκατασταθούν, εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, φορέων, επιχειρήσεων και ινστιτούτων και των εργαζομένων στους χώρους των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, το αρχικώς εκτιμώμενο κόστος, καθώς και άλλοι φορείς που, ενδεχομένως, είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των έργων αυτών. Ως έργα εξωτερικής υποδομής θεωρούνται, ιδίως, τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων, ηλεκτροφωτισμού, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, καθώς και τα έργα δικτύωσης και διασύνδεσης με τεχνολογική ψηφιακή διάσταση. Η έκθεση αυτή συνοδεύεται από τοπογραφικά διαγράμματα, κατάλληλης κλίμακας, όπου εμφαίνονται, κατά τρόπο ευδιάκριτο, τα έργα εξωτερικής υποδομής.

 

ζ) Έγγραφα της αρμόδιας Δασικής και Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται η εγκατάσταση των προτεινόμενων δραστηριοτήτων εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων.

 

η) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την περιγραφή και τεκμηρίωση των ρυθμίσεων του Προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2.

 

4. Οι φορείς της παραγράφου 2 διατυπώνουν τη γνώμη τους επί των στοιχείων του φακέλου και αποστέλλουν αυτήν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και στην Εταιρεία, εντός προθεσμίας 1 μηνός από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτούς ο φάκελος. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των φορέων αυτών.

 

5. Με τα διατάγματα της παραγράφου 2 ορίζονται ειδικότερα:

 

α) η θέση, η έκταση και τα όρια των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000,

 

β) οι κατηγορίες των δραστηριοτήτων των οποίων η ανάπτυξη επιτρέπεται εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων,

 

γ) οι γενικοί και ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, τα έργα των υποδομών, οι κοινόχρηστοι, οι κοινωφελείς και οι οικοδομήσιμοι χώροι των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, με αναφορά σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:2.000,

 

δ) οι ειδικότεροι όροι και τα ειδικότερα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, από την Ίδρυση και λειτουργία των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων

 

6. Οι ρυθμίσεις των διαταγμάτων της παραγράφου 5 κατισχύουν κάθε αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών μελετών και σχεδίων χρήσεων γης.

 

Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων πρέπει να ακολουθούν τις προβλέψεις και τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού.

 

7. Η οργάνωση, η διοίκηση και η λειτουργία των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζονται από σχετικό Κανονισμό, ο οποίος καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.