Νόμος 3489/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Χωροταξικές και άλλες ρυθμίσεις της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την κατάρτιση και αναθεώρηση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, που προβλέπονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 6, 7 και 8 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) για την ένταξη, στα πλαίσια αυτά, της Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Επιτρέπεται, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, η αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ της Εταιρείας με δαπάνες της, ακινήτων, που βρίσκονται εντός της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, καθώς και η σύσταση επ' αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001), που εφαρμόζεται αναλόγως, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

3. Επιτρέπεται η εγκατάσταση πάσης φύσεως οικονομικών δραστηριοτήτων εντός των περιοχών της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης που έχουν οριστεί ως Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, εφόσον η εγκατάσταση αυτή συνάδει και προωθεί τους στόχους της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική άδεια σκοπιμότητας, η οποία εκδίδεται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας. Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν προτάσεις της Επιτροπής του άρθρου 13, και εγκρίνονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης της άδειας σκοπιμότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

4. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων εντός των Θυλάκων Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), όπως κάθε φορά ισχύει, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.