Νόμος 3489/06 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καταρτίζει:

 

α) Το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.

 

β) Το Επιχειρησιακό Σχέδιο, που εγκρίνεται, τροποποιείται ή αναθεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση ορίζονται το περιεχόμενο και η διάρκεια του σχεδίου αυτού, η προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλεται προς έγκριση, η διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και σχετική λεπτομέρεια.

 

γ) Τον ετήσιο προϋπολογισμό της, καθώς και την έκθεση τεκμηρίωσής του, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

 

δ) Τον ετήσιο απολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις, που υποβάλλονται στον εποπτεύοντα Υπουργό και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

 

ε) Ετήσια έκθεση για την πορεία της έρευνας και της καινοτομίας στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης που υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό.

 

2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας υπόκεινται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.