Νόμος 3489/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Τροποποίηση του νόμου 2466/1997


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, που έχει συσταθεί με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 2466/1997 (ΦΕΚ 30/Α/1997), μετονομάζεται σε Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη. Όπου στο νόμο [Ν] 2466/1997 και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη νοείται, εφεξής, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η επωνυμία του για τις διεθνείς επαφές και συνεργασίες του Κέντρου είναι European Centre for Communication, Information and Culture - National Centre for Maps and Cartographic Heritage - National Map Library.

 

3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2466/1997 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

 

{Επίσης, μπορεί να μισθώνει ακίνητα για τη στέγαση των γραφείων του και την πραγματοποίηση των σκοπών του.}

 

4. Μετά την περίπτωση ζ' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2466/1997, προστίθενται περιπτώσεις η' έως και ι)στ', ως εξής:

 

{η) Η παροχή και διάδοση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και του πολιτισμού, που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και, ειδικότερα, στη Μακεδονία και στη Θράκη και στις γειτονικές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

 

θ) Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, των τοπικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα προγράμματα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ι) Η ενεργοποίηση δικτύων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με σκοπό τη βελτίωση της διάδοσης της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

 

ι)α) Η διοργάνωση εκδηλώσεων, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων, παιχνιδιών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών φορέων σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα.

 

ι)β) Η συνεργασία με τοπικούς φορείς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και στα λοιπά κράτη - μέλη, καθώς και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, για την προώθηση της ευρωπαϊκής ενημέρωσης και της ευρωπαϊκής ιδέας.

 

ι)γ) Η προώθηση δράσεων στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, με ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτιστικό χαρακτήρα.

 

ι)δ) Η μεταφορά στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των προβληματισμών των τοπικών κοινωνιών για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

 

ι)ε) Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και μέτρων.

 

ι)στ) Η ανάθεση και η εκπόνηση μελετών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών.}

 

5. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2466/1997, προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

 

{δ) Έσοδα από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αναπτυξιακού ή μη χαρακτήρα, καθώς και από τη συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα και σε προγράμματα διεθνών Οργανισμών.}

 

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, η δε συγκρότησή του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης.}

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2466/1997 καταργείται.

 

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγει η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου αυτού εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.

 

9. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2466/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αποσπάται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Το προσωπικό αυτό, το οποίο μισθοδοτείται από το φορέα προέλευσής του, μπορεί, για συγκεκριμένο χρόνο, να ασκεί έργο του Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.}

 

10. Στο άρθρο 6 του νόμου [Ν] 2466/1997 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, μπορεί να μεταβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη περιουσιακά στοιχεία που περιήλθαν στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, από την αστική εταιρεία με την επωνυμία Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Πολιτισμού, σύμφωνα με το καταστατικό της.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.