Νόμος 3489/06 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Όργανα διοίκησης της Εταιρείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης της εταιρείας αποτελούν η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) αυτής.

 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στον παρόντα νόμο, στο καταστατικό της εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920.

 

3. Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που ορίζεται από τη Σύγκλητο μαζί με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προέρχονται από κλάδο συναφή με τις δραστηριότητες και το σκοπό της εταιρείας, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εξαγωγών Βορείου Ελλάδος που ορίζεται από το Διοικητικό του Συμβούλιο μαζί με τον αναπληρωτή του. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, διορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού για θητεία τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο.

 

Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, με την απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ένα επιπλέον τακτικό μέλος με τον αναπληρωτή του, ώστε ο συνολικός αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέρχεται σε επτά.

 

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προέρχεται από τον επιχειρηματικό, τον επιστημονικό - τεχνικό ή τον ερευνητικό χώρο και πρέπει να διακρίνεται για το επιστημονικό κύρος, τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία του επί θεμάτων συναφών προς το σκοπό της εταιρείας.

 

5. Διευθύνων Σύμβουλος ορίζεται πτυχιούχος πανεπιστημιακού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, σε γνωστικό αντικείμενο συγγενές με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας και προϋπηρεσία επί 8 τουλάχιστον έτη σε θέση αυξημένης ευθύνης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Διευθύνων Σύμβουλος προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών έως έξι ετών, με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Με την απόφαση προκήρυξης της θέσης του Διευθύνοντος Συμβούλου καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής αυτού. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ιδιότητες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο, ο Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί και καθήκοντα Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Μέχρι την πρόσληψη του Διευθύνοντος Συμβούλου ή σε περίπτωση που αυτός εκλείψει ή απουσιάζει, καθήκοντα εκτελεστικού εκπροσώπου της εταιρείας ασκεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με ειδική απόφαση του Συμβουλίου.

 

6. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στο Καταστατικό της Εταιρείας και, συμπληρωματικά, στις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με το Καταστατικό της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.