Νόμος 3489/06 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Προσωπικό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εταιρεία στελεχώνεται με προσωπικό το οποίο προσλαμβάνεται: είτε α) με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μετά από δοκιμαστική περίοδο 12 μηνών ή ορισμένου χρόνου είτε β) μέσω δανεισμού εργαζομένων στη βάση ειδικής συμφωνίας με τρίτους ή συμφωνίας προσωρινής απασχόλησης, σύμφωνα με τα άρθρα 113 - 133 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) είτε γ) με σύμβαση έργου. Όλες οι παραπάνω συμβάσεις, υπό στοιχεία (α), (β) και (γ), διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που εφαρμόζονται στις σχέσεις εργασίας του ιδιωτικού τομέα και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας. Η διαδικασία στελέχωσης τελεί υπό την εποπτεία του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Οι νομικοί σύμβουλοι και δικηγόροι της Εταιρείας προσλαμβάνονται είτε με σχέση έμμισθης εντολής είτε με σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

2. Από τη δημοσίευση του παρόντος και για 3 έτη μπορεί να αποσπάται στην Εταιρεία προσωπικό με ειδικά προσόντα ή εμπειρία από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του νόμου 2362/1995. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του ενδιαφερόμενου και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Οι αποσπώμενοι στην Εταιρεία λαμβάνουν από αυτή το σύνολο των αποδοχών και των πάσης φύσεως γενικών ή ειδικών επιδομάτων, που αντιστοιχούν στην οργανική τους θέση, πλην εκείνων που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Σε κάθε περίπτωση η μισθοδοσία βαρύνει την Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος μέχρι και την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος, οι πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν ληξιπρόθεσμες ή μελλοντικές οφειλές μισθοδοσίας του προσωπικού και λειτουργίας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησής του, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 0211, 0213, 0221, 0291, 0292, 0293, 0711) και καταβάλλονται από αυτό με ισόποση παρακράτηση από την επιχορήγηση της εταιρείας του έτους 2013 που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΚΑΕ 2599).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 8 του νόμου 4180/2013 (ΦΕΚ 182/Α/2013).

 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, με δημόσιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στη σχετική προκήρυξη καθορίζονται, ιδίως, ο αριθμός των προσώπων που προσλαμβάνονται κάθε φορά, οι κατηγορίες και οι ειδικότητες αυτών, τα κριτήρια πρόσληψης και η διαδικασία αξιολόγησής τους και η σχέση εργασίας με την οποία προσλαμβάνονται. Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, η διαδικασία αξιολόγησης των προς πρόσληψη προσώπων ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε εξειδικευμένους οίκους συμβούλων, αναγνωρισμένου κύρους. Για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά, λαμβάνονται υπ' όψη οι οικονομικές δυνατότητες της Εταιρείας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.