Νόμος 3491/06 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Καταστροφή μη παραληφθέντων εγγράφων από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών από υπηρεσίες, μετά από σχετικό αίτημα του ενδιαφερόμενου πολίτη και τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από αυτόν, καταστρέφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την περιέλευσή τους στο οικείο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

2. Η καταστροφή των εγγράφων, τα οποία αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, γίνεται με ευθύνη του προϊσταμένου του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού καταστροφής, στο οποίο καταγράφονται όλα τα προς καταστροφή δημόσια έγγραφα, πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

 

3. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά, έγγραφα ή βεβαιώσεις έχουν αποσταλεί από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών στους πολίτες και έχουν επιστραφεί στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως μη παραληφθέντα από αυτούς.

 

4. Τροποποιούνται όλα τα έντυπα των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα οποία γίνεται εφεξής μνεία της διάταξης αυτής και της υποχρέωσης των πολιτών να παραλαμβάνουν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις που έχουν ζητήσει, άλλως αυτά καταστρέφονται μετά την πάροδο εξαμήνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.