Νόμος 3491/06 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστάται και λειτουργεί ομάδα με διακριτικό τίτλο Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Η Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες δυνάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας με την παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και επιστημονικών πληροφοριών για τη διαχείριση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών και συμβάντων.

 

2. Η Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από επιστημονικό και ειδικευμένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας και της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η συγκρότηση της ανωτέρω ομάδας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ο αριθμός των μελών της ανά Υπουργείο, Υπηρεσία ή Φορέα και τα ειδικότερα προσόντα τους, η υλικοτεχνική υποδομή και τα μέσα που διαθέτει, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ο ορισμός των μελών της γίνεται ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών της και το ύψος αυτής, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται με όμοια απόφαση, καθώς και οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία της, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.