Νόμος 3491/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Θέματα διοικητικής υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων συνιστώνται εξήντα (60) θέσεις μόνιμου προσωπικού, από τις οποίες είκοσι πέντε (25) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Συνιστώνται επίσης δέκα (10) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή των θέσεων κατά κλάδο / ειδικότητα, καθώς και ο καθορισμός των προσόντων τους, γίνεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι κλάδοι ή ειδικότητες των προς πλήρωση θέσεων καθορίζονται με τη σχετική προκήρυξη.

 

2. Κατά την πρώτη πενταετία εφαρμογής του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, οι θέσεις του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να καλύπτονται και με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμοί πρώτου και δεύτερου βαθμού. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις.

 

3. Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που απασχολείται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτή ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με τον Οργανισμό της, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. Το εν λόγω προσωπικό μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας με τη θέση που κατέχει, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση αυτού του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η μεταφορά και άλλων υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο συνολικός αριθμός του προσωπικού που μεταφέρεται με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβεί τους πενήντα (50).

 

4. Μόνιμοι υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ισότητας με απόσπαση από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, επιτρέπεται να μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Ισότητας, ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Για τις μετατάξεις αυτές εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις. Οι μετατασσόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου αυτής καταλαμβάνουν προσωποπαγείς θέσεις ίδιου βαθμού και κλάδου, με αυτές που κατέχουν στην υπηρεσία από την οποία προέρχονται, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Με την εφαρμογή του Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και την κατανομή των θέσεων κατά κλάδο οι υπάλληλοι που έχουν μεταταχθεί σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχου βαθμού και κλάδου. Μετά την ένταξη αυτή καταργούνται οι προσωποπαγείς θέσεις που κατέχει το προσωπικό αυτό.

 

5. Ως τη συγκρότηση νέου υπηρεσιακού συμβουλίου, για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων αρμόδιο εξακολουθεί να είναι το υπηρεσιακό συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

6. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εξακολουθεί να υποστηρίζεται διοικητικά και οικονομικά από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως την ημερομηνία που θα καθορισθεί με το νέο Οργανισμό της.

 

7. Διατάξεις που προβλέπουν χορήγηση κάθε είδους επιδομάτων και πρόσθετων απολαβών στους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Επίσης, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 216/1974 (ΦΕΚ 367/Α/1974), καθώς και η διάταξη του άρθρου 18 του νόμου 3345/2005.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.