Νόμος 3492/06 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Φόρος ασφαλίστρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Επιβάλλεται φόρος επί των ασφαλίστρων με την ονομασία φόρος ασφαλίστρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

 

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

 

α. 20% επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός,

β. 4% επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής,

γ. 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 

3. Στο φόρο υπόκεινται:

 

α. οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

 

β. οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλληλέγγυα οι φορολογικοί αντιπρόσωποι αυτών,

 

γ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εισπράττουν ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οδικού οχήματος είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως.

 

4. Ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο των ασφαλίστρων, χωρίς καμία έκπτωση και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, έστω και αν αυτός απολαμβάνει γενικής απαλλαγής από κάθε φόρο υπέρ του Δημοσίου.

 

5. Απαλλάσσονται από το φόρο τα ασφάλιστρα τα οποία με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονταν από το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1524/1950 (ΦΕΚ 246/Α/1950), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α/1951).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου 4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α/2015).

 

6. Οι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου υποβάλλουν δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου για τα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαιώματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

 

7. Η επιβολή προσαυξήσεων και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης, καταλογισμού και καταβολής του φόρου και τα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.

 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, των πράξεων επιβολής του φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1524/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 1620/1951, και κάθε διάταξη που αντίκειται ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά στο φόρο κύκλου εργασιών επί των ασφαλίστρων των προαναφερόμενων διατάξεων νοείται ο Φόρος ασφαλίστρων των διατάξεων του άρθρου αυτού.

 

10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.