Νόμος 3492/06 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία συστάθηκε με την υπ' αριθμό [Α] 41637/ΔIΟΕ769/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1502/Β/2000), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000), μετονομάζεται σε Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

 

2. Σκοποί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 2860/2000, είναι και η διατύπωση εισηγήσεων, καθώς και ο σχεδιασμός, η διαμόρφωση, η υλοποίηση και διαχείριση έργων και δράσεων για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εκάστοτε ψηφιακή στρατηγική της χώρας και για την προώθηση της πληροφορικής και των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 243 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

3. Τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού πρέπει να καλύπτουν ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και να διαθέτουν κύρος και εκτενή εμπειρία στους τομείς της εξειδίκευσής τους και ιδίως σε:

 

α) κατάρτιση πολιτικών για την προώθηση των νέων τεχνολογιών,

β) θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

γ) ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων που συνδέονται με τεχνολογικούς τομείς,

δ) ανάλυση των κοινωνικών επιπτώσεων των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

ε) ειδικά θέματα επί εφαρμογών της πληροφορικής σε επί μέρους τομείς, όπως παιδεία, υγεία, μεταφορές, δημόσια διοίκηση, πολιτισμός, τουρισμός κ.λ.π.,

στ) συναφή νομικά θέματα.

 

4. Επί της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005 (ΦΕΚ 232/Α/2005). Οι συμβάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου συνάπτονται στην προκειμένη περίπτωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

α. Στο λοιπό προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, όπως προβλέπεται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005, περιλαμβάνεται και το προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης.

 

β. Οι αποσπάσεις προσωπικού, συμπληρωματικά προς τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005, γίνονται για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) ετών και δύνανται να παρατείνονται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

 

γ. Οι συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3389/2005 συνάπτονται απευθείας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

5. Στην Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, να συστήνονται και να συγκροτούνται ομάδες εργασίας ή επιτροπές: (α) με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με σκοπό την εξειδίκευση και υποστήριξη των δράσεων της και (β) με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του κατά περίπτωση καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού για θέματα συν-αρμοδιότητας του με σκοπό την υποβοήθηση των θεμάτων αυτών. Η αμοιβή των μελών των εν λόγω ομάδων και επιτροπών, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης τους καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι αμοιβές καθορίζονται σύμφωνα με το νόμο [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003). Το ύψος και το είδος των εξόδων μετακίνησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες της, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης τους, η οργάνωση και η λειτουργία της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 59 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009).

 

7. (πρώην 5) Οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε θέματα πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.