Νόμος 3518/06 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι Πόροι του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης είναι:

 

1. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται ως εξής:

 

α) Ασφαλισμένοι μέχρι 31-12-1992:

 

α)α) Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μέχρι 31-12-1992 μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων αποδοχών, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του ποσού της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται, 3% σε βάρος των ασφαλισμένων και 3% σε βάρος των εργοδοτών.

 

β)β) Το ποσοστό εισφοράς των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

β) Ασφαλισμένοι μετά την 01-01-1993:

 

α)α) Το συνολικό ποσοστό εισφοράς των μετά την 01-01-1993 μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί των κατά μήνα καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει και κατανέμεται, 3% σε βάρος των ασφαλισμένων και 3% σε βάρος των εργοδοτών.

 

β)β) Το ποσοστό εισφοράς των μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένων ελευθέρων επαγγελματιών ορίζεται σε ποσοστό 6% επί του ποσού των ασφαλιστικών κατηγοριών του νόμου [Ν] 2084/1992 και του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 124/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

Για τους υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση οι καταβαλλόμενες εισφορές που βαρύνουν τους μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης ορίζονται για την πρώτη πενταετία ίσες προς το πενήντα τοις εκατό (50%) των αναφερομένων στο παρόν άρθρο. Για την καταβολή των μειωμένων αυτών εισφορών ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα πέντε (35) έτη.

 

2. Οι εισφορές των μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένων και το μεταφερόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, αποθεματικό του καταργούμενου Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών, για την κάλυψη ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων.

 

3. Οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι τόκοι και οι πρόσοδοι περιουσίας των κεφαλαίων και της περιουσίας του Κλάδου, καθώς και τα έσοδα που προέρχονται από νόμιμη αιτία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.