Νόμος 3518/06 - Άρθρο 63

Άρθρο 63: Θέματα οικονομικής οργάνωσης ασφαλιστικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας δύναται να εκδίδεται, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Κανονισμός με τον οποίον ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του. Με όμοιες αποφάσεις δύναται να τροποποιούνται οι παραπάνω Κανονισμοί.

 

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 26 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 715/1979 όπου αναφέρονται οι λέξεις πέντε ετών και πενταετίας αντικαθίστανται με τις λέξεις δώδεκα ετών και δωδεκαετίας, αντίστοιχα.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του νόμου 3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των μετατρεπόμενων φορέων ή κλάδων αυτών περιέρχεται στα νέα Ταμεία, τα οποία θεωρούνται καθολικοί διάδοχοι, χωρίς την καταβολή φόρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου προσώπου.

 

Τυχόν εκκρεμείς δίκες με διάδικο τους μετατρεπόμενους ασφαλιστικούς φορείς συνεχίζονται στο όνομα των νέων Ταμείων χωρίς διακοπή.

 

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.}

 

4. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 εδάφιο δ' του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) παρατείνεται μέχρι 31-12-2005.

 

5. Στους προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των Ομάδων Εργασίας και της Συντονιστικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκαν με τις υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ.80000/30371/2148/2004 (ΦΕΚ 1734/Β/2004), Φ.80000/14495/797/2005 (ΦΕΚ 1476/Β/2005) και οίκοθεν Φ.80000/6414/326/2005 (ΦΕΚ 420/Β/2005) αποφάσεις του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και στους Προέδρους, τα μέλη και τους γραμματείς των Υποομάδων που συγκροτήθηκαν με τις υπ' αριθμόν οίκοθεν Φ.80000/4699/252/2005 (ΦΕΚ 239/Β/2005), Φ.80000/8034/406/2005 (ΦΕΚ 616/Β/2005) και Φ.80000/14954/809/2005 (ΦΕΚ 890/Β/2005) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλεται για τις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από 01-08-2005 μέχρι 30-04-2006 αποζημίωση που προβλέπεται από τις υπ' αριθμόν 2/902/0022/2005 (ΦΕΚ 513/Β/2005) και 2/22697/0022/2005 (ΦΕΚ 853/Β/2005) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε περίπτωση παραιτήσεως προέδρου ομάδας κωδικοποίησης χρέη προέδρου εκτελεί ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετείχε στην Ομάδα.

 

6. Με σκοπό τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη μείωση της εισφοροδιαφυγής, τη μείωση του χρόνου απονομής των συντάξεων και καταβολής των πάσης φύσεως παροχών στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, παρέχεται κίνητρο στο προσωπικό τους και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων πλην Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και το ύψος του οικονομικού κινήτρου, καθώς επίσης και ο τρόπος ελέγχου και διασφάλισης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3205/2003 δεν έχουν εφαρμογή για την παροχή του ως άνω κινήτρου. Η δαπάνη για μεν το προσωπικό των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων βαρύνει τους προϋπολογισμούς τους, για δε το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.