Νόμος 3518/06 - Άρθρο 62

Άρθρο 62: Διοικητικά θέματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στις Γενικές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίες έχουν συσταθεί με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 368/1990 (ΦΕΚ 145/Α/1990), προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης ή του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αναλογιστών ή του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

2. Το προσωπικό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών συμμετέχει στις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές που λειτουργούν στα Υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό του.

 

Το προσωπικό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών που μεταφέρεται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, καθώς και το προσωπικό του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών, μπορεί να ασχολείται με τη διαδικασία ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και πληρωμής, με οποιονδήποτε τρόπο από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών του δώρου Χριστουγέννων, δώρου Πάσχα και άδειας δωρόσημου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους και να λαμβάνει την προβλεπόμενη ειδική αμοιβή από τον Ειδικό Λογαριασμό Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων.

 

3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Εβδομήντα ώρες μηνιαία ανά υπάλληλο των γραφείων των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, των Ειδικών Γραμματέων, των Διοικητών και των Υποδιοικητών των Ασφαλιστικών Οργανισμών, για απογευματινή απασχόληση.}

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 19 της παραγράφου 1)β του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997) ισχύουν και για το Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.

 

5. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 861/1979 (ΦΕΚ 2/Α/1979), όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 984/1979 (ΦΕΚ 244/Α/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Οργανισμού που εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι παραπάνω αρμοδιότητες δύνανται να μεταβιβάζονται σε κατώτερα του προϊσταμένου των υπηρεσιών του Οργανισμού αρμόδια όργανα, τα οποία προΐστανται υπηρεσιών, διευθύνσεων ή των αυτοτελών ή μη τμημάτων ή γραφείων του φορέα.}

 

6. Το άρθρο 30 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 226/Α/2004) καταργείται και επανέρχονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 390/1969 (ΦΕΚ 383/Α/1969) και του Κανονισμού του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως έχουν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί.

 

7. Στη Διεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας συνιστάται Τμήμα Υποστήριξης Εθνικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης και Διαδικτύου. Αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

 

α) η διοίκηση του έργου των Εθνικών Γενικών Μητρώων Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 2084/1992,

 

β) η εποπτεία, ο έλεγχος και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων ως προς την τήρηση και λειτουργία των μητρώων του ανωτέρω άρθρου,

 

γ) η υποστήριξη των διαδικασιών και η λήψη αναγκαίων μέτρων για τη συνεχή και αποδοτικότερη λειτουργία του όλου συστήματος των ως άνω Εθνικών Γενικών Μητρώων,

 

δ) η παροχή στοιχείων Κοινωνικής Ασφάλισης από τα Εθνικά Γενικά Μητρώα σε φορείς του ελληνικού Δημοσίου και των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 

ε) η ευθύνη για τη διαχείριση, ενημέρωση και βελτιστοποίηση του διαδικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Η στελέχωση του Τμήματος στο οποίο προΐσταται υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, κατά προτεραιότητα, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνεται από το ήδη υπάρχον προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανεξαρτήτως κλάδου.

 

8. Από το 2008 καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας. Η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης στα βιβλιάρια υγείας και τα συνταγολόγια αποτελεί συστατικό στοιχείο της ισχύος τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται τα στάδια εφαρμογής του μέτρου, ο χρόνος έναρξης για τον κάθε ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των διαδικασιών.

 

9. Στο γραφείο του προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών συνιστώνται τέσσερις θέσεις ειδικών συνεργατών, πτυχιούχων σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του προέδρου του Ταμείου αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας καθορίζεται η αμοιβή των ειδικών συνεργατών, καθώς και η πάγια αποζημίωση του προέδρου.

 

10. Οι υπηρεσίες του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών συγκροτούνται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και διαρθρώνονται στις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α) Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α)α) Διοίκησης - Οργάνωσης

β)β) Οικονομικής Διαχείρισης και Λογιστηρίου

γ)γ) Περιουσίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

 

β) Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α)α) Ασφάλισης - Εσόδων

β)β) Μητρώου.

 

γ) Διεύθυνση Συντάξεων και Παροχών, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

 

α)α) Προετοιμασίας απονομής συντάξεων

β)β) Απονομής συντάξεων

γ)γ) Πληροφορικής

δ)δ) Γραμματείας

ε)ε) Γραφείο Νομικών Υποθέσεων.

 

Για τη στελέχωση των υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:

 

α) Δεκατρείς θέσεις, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

 

β) Δύο θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις.

 

Στη Γενική Διεύθυνση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών προΐσταται Γενικός Διευθυντής, ο οποίος διορίζεται, στη θέση αυτή, με σχέση ιδιωτικού δικαίου τριετούς θητείας, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται και οι αποδοχές του. Ο Γενικός Διευθυντής επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από δημόσια προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης, η οποία δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλείται σε εμφανή σημεία του κτιρίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών. Στην προκήρυξη αναφέρονται τα αναγκαία προσόντα, οι αποδοχές και η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από είκοσι ημέρες από την τελευταία δημοσίευση. Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και να έχει διοικητική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε θέση ευθύνης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.

 

Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Ταμείου, είναι ο ιεραρχικά προϊστάμενος των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτό και διευθύνει τις εργασίες του στα πλαίσια των κανονισμών του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών, του προϋπολογισμού του και των αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου.

 

Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων και των Τμημάτων ορίζονται από τους αποσπώμενους στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών υπαλλήλους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67 του νόμου [Ν] 3371/2005 και καταλαμβάνουν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, οργανικές θέσεις αυτού.

 

Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζών, η σύσταση των οποίων γίνεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του νόμου [Ν] 3371/2005, καλύπτονται, εκτός από τους υπαλλήλους που αποσπώνται από πιστωτικά ιδρύματα και από μόνιμο προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Η μισθοδοσία των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζών βαρύνει τα πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία προέρχονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.