Νόμος 3534/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις για συνεργεία εξυπηρέτησης οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προσωρινή άδεια λειτουργίας για τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-02-1988, έλαβαν άδεια ορισμένου χρόνου με βάση τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α/1997) και κατέθεσαν δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 160/2005 (ΦΕΚ 215/Α/2005), δεν δύναται να παραταθεί πέραν της 31-12-2009. Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η επέκταση των εγκαταστάσεων του συνεργείου ή η μετεγκατάσταση του σε άλλη θέση ή η οποιαδήποτε μεταβίβαση της αδείας του και πρέπει να πληρούνται οι όροι πυρασφάλειας.

 

2. Εντός του περιγράμματος λειτουργούντος πρατηρίου υγραερίου ή μεικτού πρατηρίου (υγραερίου, βενζίνης, πετρελαίου) επιτρέπεται η εγκατάσταση διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG για την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων χρήσης του CNG για την κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και του λοιπού απαιτούμενου σχετικού εξοπλισμού, εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται από το προεδρικό διάταγμα 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984), όπως έχει τροποποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α/1998), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις που τίθενται με την υπ' αριθμόν οίκοθεν [Α] 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β/2000) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

3. Τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή του κινητήρα, του κιβωτίου ταχυτήτων, του διαφορικού, των συστημάτων τροφοδοσίας, ανάφλεξης, εξαγωγής καυσαερίων, διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένων των τροχών και ελαστικών και της ζυγοστάθμισης και ευθυγράμμισης αυτών και της εξαγωγής και επανατοποθέτησης αερόσακων αεροθαλάμων), πέδησης, μετάδοσης κίνησης στους κινητήριους τροχούς, ανάρτησης, ψύξης, καθώς και πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λ.π.) και λίπανσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, όπως και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.

 

β) Στον κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλματος ηλεκτροτεχνίτη παρέχεται το δικαίωμα να αναλαμβάνει και να εκτελεί τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων, οργάνων και συσκευών, των πάσης φύσεως συστημάτων κλιματισμού (air condition, climatair κ.λ.π.) και γενικά των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και τη συντήρηση και την αντικατάσταση των συσσωρευτών αυτών.}

 

4. Οι άδειες λειτουργίας συνεργείου επιθεώρησης, συντήρησης, συναρμολόγησης νέων οχημάτων, ελαφριάς και βαριάς επισκευής, ηλεκτροκίνητων (συνεχές ή εναλλασσόμενο ρεύμα) και μηχανοκίνητων οχημάτων σταθερής τροχιάς (οχημάτων τραμ), τα οποία κινούνται πάνω σε τροχιόδρομο με σιδηροτροχιές, χορηγούνται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι άδειες αυτές ισχύουν για όλα τα μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα από τα οποία αποτελούνται τα οχήματα σταθερής τροχιάς, όλα τα συστήματα του τροχιοδρόμου για την κίνηση και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων σταθερής τροχιάς, καθώς και το βοηθητικό μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την κίνηση των οχημάτων στις θέσεις εργασίας του συνεργείου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.