Νόμος 3534/07 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 2: Έδρα

 

1. Ως έδρα των βάσει του παρόντος τιθέμενων σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ορίζεται εκείνη των αντικαθιστώμενων τρίτροχων φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταφορά έδρας των αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής, με απόφαση του οικείου ή των οικείων νομαρχών στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) με αμοιβαία αλλαγή των εδρών,

 

β) εντός άλλου νομού με μικρότερο πληθυσμό κατά την τελευταία εκάστοτε γενική απογραφή,

 

γ) σε άλλο νομό, εφόσον στη νέα έδρα δεν εδρεύει φορτηγό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης, και

 

δ) σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές.}

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997), την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και την παράγραφο 1)α του άρθρου 20 του νόμου 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α/2003), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3: Μεταφορικό Έργο

 

Τα κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου τιθέμενα σε κυκλοφορία φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης ως και τα σε αντικατάσταση αυτών τιθέμενα σε κυκλοφορία της ίδιας κατηγορίας αυτοκίνητα επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορές με κόμιστρο:

 

α. Από οποιοδήποτε προς οποιοδήποτε σημείο εντός των ορίων του νομού, στον οποίο βρίσκεται η διοικητική μονάδα της έδρας τους.

 

β. Με τόπο φόρτωσης οποιοδήποτε σημείο ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο όμορου νομού και αντίστροφα.

 

Ως όμοροι νομοί, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοούνται:

 

1. Οι νομοί που έχουν κοινά χερσαία σύνορα ή οι νομοί που έχουν απευθείας οδική σύνδεση με τεχνητά μέσα (όπως γέφυρες, σήραγγες).

 

2. Για την περίπτωση των νησιών, οι νομοί με τους οποίους αυτά συνδέονται απευθείας ακτοπλοϊκώς, καθώς και τα νησιά με τα οποία συνδέονται ακτοπλοϊκώς.

 

3. Οι νομοί Πιερίας και Θεσσαλονίκης μεταξύ τους.

 

4. Ο νομός Θεσσαλονίκης και Καβάλας μεταξύ τους.

 

5. Οι νομοί Αττικής και Ευβοίας μεταξύ τους.

 

γ. Οικοσκευών από οποιοδήποτε σημείο, ευρισκόμενο εντός των ορίων του νομού της διοικητικής μονάδας της έδρας τους, προς οποιοδήποτε σημείο της χώρας, χωρίς φορτίο επιστροφής.}

 

3. Το άρθρο 4 του νόμου [Ν] 1073/1980 (ΦΕΚ 214/Α/1980), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 2366/1995 (ΦΕΚ 256/Α/1995), καταργείται.

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1073/1980, όπως η παράγραφος 2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991), την παράγραφο 14 του άρθρου 16 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997) και την παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/2001), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Η μεταβίβαση των αδειών κυκλοφορίας των κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος τιθέμενων σε κυκλοφορία φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης επιτρέπεται ως εξής:

 

Α. Δια πράξεως εν ζωή σε οδικούς μεταφορείς εμπορευμάτων, επαγγελματίες αυτοκινητιστές ή επαγγελματίες οδηγούς.

 

Β. Λόγω κληρονομιάς ή δωρεάς αιτία θανάτου, στα πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τις περί κληρονομικής διαδοχής διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή στους αιτία θανάτου δωρεοδόχους.

 

2. Νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ρυθμίζουν θέματα μεταβιβάσεων (εν ζωή ή αιτία θανάτου) και άλλα ζητήματα φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης ισχύουν και για τα νομαρχιακά Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα του παρόντος εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1073/1980 καταργείται.

 

6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α/1991) προστίθενται εδάφια α' έως γ' ως εξής:

 

{α. Επιτρέπεται η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλιόγραμμα σε μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α/2001), καθώς και σε επιχειρήσεις μη μεταφορικές που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τη μεταφορά αίματος - πλάσματος ή και βιολογικού υλικού, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (μεταφορικές ή μη) έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού.

 

β. Για τη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων απαιτείται η υποβολή εκτός της σύμβασης με το νοσηλευτικό ίδρυμα και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί της καταλληλότητας του οχήματος για τη διενέργεια της υπόψη μεταφοράς.

 

γ. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών αναγράφεται ως έργο η μεταφορά αποκλειστικά αίματος, πλάσματος ή / και βιολογικού υλικού, καθώς και η διάρκεια ισχύος της άδειας ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης. Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή σύναψης νέας. Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 55 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η μορφή, ο τρόπος και ο χρόνος λειτουργίας των ειδικών σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων, τα προσόντα διδασκόντων και διδασκομένων σε αυτές, ο τρόπος και ο χρόνος των εξετάσεων για την απόκτηση του πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών, καθώς και κάθε άλλη σχετική με τη διαδικασία των εξετάσεων λεπτομέρεια.

 

8. Θεσπίζεται Βιβλίο Ενδομεταφορών ως μέτρο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3118/1993 για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές σε ένα κράτος - μέλος μεταφορείς μη εγκατεστημένοι σε αυτό. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται το περιεχόμενο, η μορφή και οι όροι χρήσης του βιβλίου αυτού.

 

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης φορτηγού οχήματος δημόσιας χρήσης σε οδηγό με αντάλλαγμα την καταβολή αποζημίωσης από τον ιδιοκτήτη στον οδηγό ή από τον οδηγό στον ιδιοκτήτη.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.