Νόμος 3580/07 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Αντικείμενο συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου υπάγονται τα πάσης φύσεως προϊόντα, που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 

(α) Ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα

(β) Μη ενεργά εμφυτεύσιμα προϊόντα

(γ) Οδοντιατρικά προϊόντα

(δ) In Vitro διαγνωστικά προϊόντα

(ε) Αναισθησιολογικά και αναπνευστικά προϊόντα

(στ) Οφθαλμολογικά προϊόντα και προϊόντα οπτικής

(ζ) Προϊόντα μίας χρήσεως

(η) Υλικά καθαριότητας

(θ) Ιατρικά αέρια

(ι) Καύσιμα

(ι)α) Τρόφιμα - Ποτά

(ι)β) Έντυπα - Γραφική ύλη

(ι)γ) Ναρκωτικά, εμβόλια και συναφή φαρμακευτικά σκευάσματα που διανέμονται από τις Διευθύνσεις της Υγιεινής των Νομαρχιών ή τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή τα νοσοκομεία

(ι)δ) Αντιδραστήρες αιμοδοσίας κάθε μορφής και διαδικασίας ελέγχου του αίματος

(ι)ε) Ξενοδοχειακός εξοπλισμός

(ι)ζ) Ιματισμός.

 

2. Στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου υπάγονται τα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες:

 

(α) Ηλεκτρομηχανικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

(β) Εξοπλισμός εγκαταστάσεων

(γ) Επαναχρησιμοποιήσιμα εργαλεία

(δ) Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες

(ε) Προϊόντα διαγνωστικής και θεραπευτικής ακτινοβολίας

(στ) Μεταφορικά μέσα

(ζ) Πληροφοριακά συστήματα

(η) Ηλεκτρολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός

(θ) Μηχανολογικός εξοπλισμός.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να:

 

α) υπαχθούν στις συμβάσεις προμηθειών του παρόντος νόμου τα πάσης φύσεως φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά, ανάλογα με τις εφοδιαστικές ανάγκες της αγοράς,

 

β) καθορίζονται οι κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται, ανάλογα με τις ανάγκες επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς, στο Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και ο χρόνος υπαγωγής τους, από την έναρξη του οποίου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου,

 

γ) καθορίζεται η εφαρμογή νοσοκομειακής συσκευασίας, καθώς και η δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία ή ομάδα δραστικών ουσιών ίδιας φαρμακολογικής κατηγορίας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010).

 

4. Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπάγονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:

 

(α) Εστίασης

(β) Καθαριότητας

(γ) Ασφάλειας - Φύλαξης

(δ) Συντήρησης

(ε) Μίσθωσης Ακινήτων

(στ) Αξιοποίησης ακινήτων

(ζ) Πληροφορικής.

 

5. Στις συμβάσεις υπηρεσιών του παρόντος νόμου υπάγονται οι υπηρεσίες που ανήκουν στις κατηγορίες:

 

(α) Πλύσης - καθαρισμού - σιδερώματος ιματισμού

(β) Αποκομιδής μολυσματικών αποβλήτων

(γ) Λογιστικής υποστήριξης

(δ) Εξειδικευμένων μεταφορών (π.χ. αίματος - παραγώγων αίματος - μοσχευμάτων κ.λ.π.).

 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λοιπά προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν το χώρο της υγείας, μη ρητά περιλαμβανόμενα στις παραπάνω κατηγορίες, μπορεί να υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας δύναται να εξαιρούνται από το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας κάθε φορέα, προμήθειες που αφορούν σε είδη και υπηρεσίες πληροφορικής, που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.