Νόμος 3580/07 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι προμήθειες και οι υπηρεσίες, όπως ειδικότερα ορίζονται στο επόμενο άρθρο για την κάλυψη των αναγκών όλων των δημόσιων νομικών προσώπων και υπηρεσιών, που λειτουργούν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η εφαρμογή του παρόντος δύναται να επεκτείνεται και στις συμβάσεις προμηθειών / παροχής υπηρεσιών άλλων φορέων, εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο 1.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου, στα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2, 4 και 5 του επόμενου άρθρου.

 

4. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες πάσης φύσεως εξοπλισμού και υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανατίθενται στη Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομειακών Μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 1398/1983, όπως τροποποιήθηκαν από τους νόμους 2519/1997 και [Ν] 2737/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες ειδών και υπηρεσιών των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος, όταν συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή άλλα ειδικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΤΕΠ, CEB κ.λ.π.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εγκρίνεται η σκοπιμότητα των ως άνω προμηθειών και η διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ιδίως ο δικαιούχος της προμήθειας, το αντικείμενο της προμήθειας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Η προμήθεια των εν λόγω ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 77 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.