Νόμος 3581/07 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και όλες οι συνδεόμενες με αυτές πράξεις, περιλαμβανομένων των μεταγραφών, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, περιλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος λόγω υπεραξίας, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) και του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986).

 

Στην περίπτωση που η σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αποφασίζεται από τη ΔΕΑ, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η εταιρία του άρθρου 8 ή άλλη εταιρία προβαίνει σε τιτλοποίηση απαιτήσεων από ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρου 11 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003) εφαρμόζονται και οι τυχόν ευρύτερες φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 10 του νόμου 3049/2002 και του άρθρου 14 του νόμου 3156/2003 αντιστοίχως.

 

2. Ο αντισυμβαλλόμενος του Δημοσίου και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στις συμβάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου απαλλάσσεται από τον αντιστοιχούντα στα ακίνητα αυτά ειδικό φόρο επί των ακινήτων που επιβλήθηκε με το άρθρο 15 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ 330/Α/2002), εφόσον είναι νομικό πρόσωπο που εδρεύει σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή έχει συσταθεί κατά το δίκαιο κράτους - μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στις συμβάσεις που συνάπτουν το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.