Νόμος 3581/07 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ασφαλιστικά θέματα επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 (ΦΕΚ 105/Α/2006) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1)α. Η καταβολή των εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων των επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού κλάδου προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθώς και προς τους Οργανισμούς, Ταμεία και Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από 01-09-2005 έως και 31-12-2007, με εξαίρεση τις εισφορές προς τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, όπου η έναρξη της αναστολής αρχίζει την 01-07-2005 και λήγει την 31-12-2007. Για τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις.

 

Ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και εισφορές υπέρ Οργανισμών, Ταμείων και Λογαριασμών που εισπράττονται ή συνεισπράττονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, που τυχόν έχουν καταβληθεί από τις ανωτέρω επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα από 01-09-2005 έως τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν επιστρέφονται.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1)γ του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:

 

{Ειδικά για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων ο τρόπος εξόφλησης των εισφορών γίνεται σε δεκατέσσερις (14) εξαμηνιαίες δόσεις, που αντιστοιχούν σε ημερολογιακά εξάμηνα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008.}

 

3. Η υποπερίπτωση γ)γ' της παραγράφου 1)ε του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 καταργείται.

 

4. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου 3460/2006 χρονική περίοδος παρατείνεται μέχρι 31-12-2007.

 

5. Εφόσον οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις τηρούν τους όρους της παρούσας ρύθμισης, οι χορηγούμενες ασφαλιστικές ενημερότητες δεν προϋποθέτουν παρακρατήσεις οποιουδήποτε ποσού, από εκκαθαρισμένες απαιτήσεις οποιουδήποτε φορέα και από δανειοδοτήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.