Νόμος 3581/07 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις που προβλέπουν αποσπάσεις προσωπικού των εταιρειών της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει αμέσως ή εμμέσως την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του νόμου 3429/2005, μέχρι την 31-12-2013.

 

Με την απόφαση απόσπασης είναι δυνατόν να ορίζεται ότι με τη μισθοδοσία του αποσπώμενου βαρύνεται ο φορέας στον οποίο γίνεται η απόσπαση. Στην περίπτωση αυτή η παρακράτηση και απόδοση των εισφορών στα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή και πρόνοιας γίνεται από την υπηρεσία στην οποία γίνεται η απόσπαση, η οποία βαρύνεται και με την προβλεπόμενη εισφορά του εργοδότη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του νόμου 3730/2008 (ΦΕΚ 262/Α/2008).

 

2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του νόμου 3429/2005 δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτή Δημοσίων Επιχειρήσεων, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.}

 

β. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του νόμου 3429/2005 ισχύουν για τα Διοικητικά Συμβούλια που έχουν οριστεί κατά τις προβλέψεις του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.