Νόμος 3592/07 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Θυγατρική εταιρεία της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία - Ρυθμίσεις θεμάτων Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Αντικείμενο της, κατά το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 2644/1998 (ΦΕΚ 233/Α/1998) συσταθείσης, θυγατρικής ανώνυμης εταιρείας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί, επίσης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η δημιουργία και ανάπτυξη υπηρεσιών για παροχή προγράμματος μέσω ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και η παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή. Σκοπός της παροχής των υπηρεσιών και προγραμμάτων μέσω επίγειας ψηφιακής εκπομπής είναι η συμβολή της εταιρείας στην ενημέρωση, στην επιμόρφωση, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία, η τουριστική προβολή της χώρας, η κάλυψη γεγονότων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας, καθώς και η παραγωγή και εκπομπή προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα εκπεμπόμενα προγράμματα δεν περιέχουν διαφημίσεις. Οι χορηγίες των προγραμμάτων επιτρέπονται. Για την παροχή των υπηρεσιών και προγραμμάτων ψηφιακής εκπομπής δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας.

 

β) Στην εταιρεία μπορούν να συμμετέχουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία διατηρεί την πλειοψηφία του μετοχικού της κεφαλαίου.

 

γ) Για την παροχή προς το κοινό τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ελεύθερης λήψης με επίγεια ψηφιακή εκπομπή κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή, περιέρχεται στην εταιρεία ποσοστό του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία που δεν υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτού ετησίως. Το ύψος του ποσοστού αυτού καθορίζεται ετησίως με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Για τον προσδιορισμό του ύψους του ποσοστού αυτού λαμβάνονται, ιδίως, υπόψη το κόστος παραγωγής, προμήθειας και εκπομπής του συνόλου των ψηφιακών προγραμμάτων και το κόστος λειτουργίας και υποδομών της εταιρείας.

 

δ) Άλλα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή ακίνητα, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, περιέρχονται στην εταιρεία για την εκπλήρωση του σκοπού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

ε) Το καταστατικό της εταιρείας προσαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται από τον Υπουργό στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

 

στ) Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 2644/1998 και του άρθρου 14 παράγραφος 3 του νόμου 3444/2006 (ΦΕΚ 46/Α/2006)

 

2. α) Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία, που προβλέπεται από το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1730/1987 (ΦΕΚ 145/Α/1987), όπως ισχύει, τροποποιείται, κατόπιν διαπραγματεύσεων, με τη σύμφωνη γνώμη των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων), με τη διαδικασία υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΟΣΠΕΡΤ).

 

β) Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των μερών εντός 2 μηνών από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15, 16 και 17 του νόμου [Ν] 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/1990), όπως ισχύει.

 

γ) Ο ισχύων Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμη Εταιρεία κυρώνεται, όπως τροποποιήθηκε με την από 23-06-2006 Συμπληρωματική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.