Νόμος 3717/08 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Ρυθμίσεις Μεταβατικής Περιόδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Σημερινοί Εργοδότες, οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένες με μία ή περισσότερες εκ των Σημερινών Εργοδοτών, καθώς και οι ανώνυμες εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν από μία ή περισσότερες από τις Εταιρείες αυτές ή κατέστησαν συνδεδεμένες με μία εκ των Εταιρειών αυτών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, δεν ανήκουν στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), λειτουργούν κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύει. Διατάξεις νόμων, που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται στις παραπάνω Εταιρείες, εκτός αν ρητά ορίζεται το αντίθετο.

 

2. Σε περίπτωση κατά την οποία μία από τις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές Ανώνυμη Εταιρεία, Ολυμπιακή Αεροπορία - Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Ανώνυμη Εταιρεία GALILEO HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), που προστέθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 3710/2008 (ΦΕΚ 216/Α/2008), σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, και το προϊόν της εκκαθάρισης δεν επαρκεί για την αποπληρωμή των πιστωτών, το Δημόσιο δύναται να συμμετέχει κατά το απολύτως αναγκαίο μέτρο στην ικανοποίηση τους, στην έκταση που αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζεται η διαδικασία με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να συμμετέχει στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας αυτής.

 

Οι υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις των ανωτέρω εδαφίων απαλλάσσονται, για όσο χρόνο αυτές τελούν υπό το καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και από την καταβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τη σύναψη συμβάσεων μεταβίβασης, τη λήψη δανείων, τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και για κάθε άλλη συναλλαγή τους με το Δημόσιο.

 

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, υποθηκοφυλάκων και κτηματολογικών γραφείων για τις συμβάσεις μεταβίβασης και για κάθε άλλη προς πραγμάτωση της ειδικής εκκαθάρισης πράξη, περιορίζονται στο είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών.

 

Οφειλόμενες απαιτήσεις των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, που γεννήθηκαν πριν την υπαγωγή των εταιριών σε εκκαθάριση, για αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας έτους 2009, επιδόματος αδείας ή δώρου Χριστουγέννων έτους 2009 καταβάλλονται από τον εκκαθαριστή και θεωρούνται δαπάνες εκκαθάρισης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου 16-09-2009 (ΦΕΚ 181/Α/2009) και την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010), με την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του νόμου 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/2014), με το άρθρο 24 του νόμου 4429/2016 (ΦΕΚ 199/Α/2016).

 

3. Τα άρθρα 479 και 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945 και 946 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση αποκρατικοποίησης των Σημερινών Εργοδοτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.