Νόμος 3731/08 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Λειτουργικά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση η θητεία των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που συγκροτήθηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου 3443/2006 (ΦΕΚ 41/Α/2006) διαρκεί μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, η διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας και της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται Κώδικας Συμπεριφοράς των Αιρετών Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να διενεργείται διαγωνισμός για απονομή βραβείου σε Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού που διακρίνονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για καινοτόμες δράσεις. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το όργανο, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης της βράβευσης, το είδος των βραβείων, όπως και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, κατά κατηγορία δαπάνης, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εκκαθάριση και την εντολή πληρωμής των δαπανών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτών.

 

6. Είναι δυνατή η επανασύσταση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Κρίσεως Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στα Νομαρχιακά Διαμερίσματα και στη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων, Αναπήρων / Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, χωρίς χρονικό περιορισμό, όσον αφορά στη λήξη της θητείας τους, εφόσον συντρέχει λόγος, για την εξέταση, τυχόν, εκκρεμών αιτήσεων και για την επανεξέταση αποφάσεων, σε συμμόρφωση προς το περιεχόμενο σχετικών δικαστικών αποφάσεων.

 

7. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α/2004), διαγράφεται η λέξη διάθεση.

 

8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Η θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών έργων γίνεται από τα αρμόδια όργανα που θεώρησαν την αντίστοιχη μελέτη του έργου ή τον ειδικό προϋπολογισμό αυτού. Σε όσες περιπτώσεις η θεώρηση της μελέτης έχει γίνει από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η θεώρηση των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών γίνεται από την ως άνω Υπηρεσία και, όπου από τις οικείες διατάξεις προβλέπεται γνωμοδότηση τεχνικού συμβουλίου, γνωμοδοτεί το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών που έχουν θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών επιστρέφονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία και κοινοποιούνται από αυτήν στον ανάδοχο, με αποδεικτικό.}

 

9. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 περίπτωση ε' του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 194/Α/1987) ως προς το αρμόδιο συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2Α/04/40/ΦΝ294/1986 (ΦΕΚ 137/Β/1986), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Δ17Α/7/96/ΦΝ294/1992 (ΦΕΚ 547/Β/1992) κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 141/Α/2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες.

 

10. Το προσωπικό που απασχολείται στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανάπτυξης μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).

 

11. Οι ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, για την εν γένει φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών, είναι δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν νομίμως.

 

12. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζονται με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 5322/Α32/2008 (ΦΕΚ 1336/Β/2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών, μπορούν με απόφαση του οικείου συμβουλίου τους, να ορίσουν νέα αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 26 του νόμου 3649/2008 (ΦΕΚ 39/Α/2008), υπό την προϋπόθεση ότι η αρχική προθεσμία που είχε καθορισθεί από το οικείο συμβούλιο έληγε μετά την 08-06-2008. Η απόφαση εκδίδεται εντός 2 μηνών από την Έναρξη ισχύος του παρόντος και η προθεσμία που θα καθορισθεί με αυτήν δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 1 μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 26 του νόμου 3649/2008 και της εκδοθείσας, μέχρι την 03-05-2008, σχετικής απόφασης του συμβουλίου.

 

13. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3463/2006 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παράγραφος 1 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), παρατείνονται από τη λήξη τους ως τις 31-12-2009. Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τη μεταφορά προσωπικού σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007.

 

Ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να διαχειρίζονται και να υλοποιούν κοινωνικά προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενα και από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013, έως και την 31-12-2010, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες σύστασης των κοινωφελών επιχειρήσεων των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα αναλάβουν τα ανωτέρω προγράμματα.

 

Μετά την ανωτέρω ημερομηνία, η εκτέλεση των προγραμμάτων αυτών θα πρέπει να έχει αναληφθεί από κοινωφελείς επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μετά την ίδια ημερομηνία θα πρέπει να έχει, επίσης, πραγματοποιηθεί και η μεταφορά του προσωπικού που απασχολείται με την υλοποίηση των ίδιων προγραμμάτων, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της οικείας κοινωφελούς επιχείρησης.

 

Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), για την εφαρμογή του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 30-04-2009, εφόσον, εν τω μεταξύ, το πρόγραμμα δεν έχει υποκατασταθεί από το αντίστοιχο νέο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς.

 

Μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ισχύουν οι λοιπές ρυθμίσεις της ίδιας παραγράφου, ανεξαρτήτως κατάρτισης σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση, ότι το ανωτέρω πρόγραμμα εξακολούθησε υλοποιούμενο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 29 του νόμου 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010).

 

14. Υφιστάμενες δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρίες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του νόμου 3463/2006, όπως ισχύει, μετά και την τροποποίηση του από την προηγούμενη παράγραφο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.