Προεδρικό διάταγμα 171/87

Προεδρικό Διάταγμα 171/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 171/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες σχετικές διατάξεις, (ΦΕΚ 84/Α/1987), 02-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 2, 4 παράγραφοι 2 και 5, 18 παράγραφος 3 και 19 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984) Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

 

2. Την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την με αριθμό Υ57/16-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Κοσμά Σφυρίου (ΦΕΚ 83/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμόν 2389/13-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 81/Β/1987).

 

5. Την υπ' αριθμόν 74/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Έκταση Εφαρμογής

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα

Άρθρο 3: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή - Τεχνικά Συμβούλια

Άρθρο 4: Τεύχη Δημοπράτησης

Άρθρο 5: Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών

Άρθρο 6: Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση - Κατακύρωση διαγωνισμών

Άρθρο 7: Υπογραφή σύμβασης - Συμβατικές Προθεσμίες

Άρθρο 8: Επίβλεψη Έργων - Επιστασία Έργων

Άρθρο 9: Εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση με διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση

Άρθρο 10: Κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 11: Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Άρθρο 12: Περιορισμοί και όροι για την εκτέλεση έργων

Άρθρο 13: Πληρωμές - Δικαιολογητικά

Άρθρο 14: Χορήγηση προκαταβολής

Άρθρο 15: Μικρά έργα - Εργασίες συντήρησης

Άρθρο 16: Σύσταση επιτροπής παραλαβής

Άρθρο 17: Επίλυση διαφορών

Άρθρο 18: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 19: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 20: Αντιστοιχίες οργάνων για την άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 21: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Στους Υπουργούς Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-05-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.