Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μικρά έργα - Εργασίες συντήρησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης, που η δαπάνη του καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμές, η με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου ή της δημαρχιακής επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις η δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και εάν μεν πρόκειται για εκτέλεση με διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης.

 

Ειδικότερα, προκειμένου για την εκτέλεση των παραπάνω έργων με αυτεπιστασία από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, η απόφαση λαμβάνεται από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 111 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 εφόσον συμφωνεί ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 229/1999 (ΦΕΚ 194/Α/1999).

 

2. Η παρακολούθηση, η διοίκηση και ο έλεγχος των έργων της προηγουμένης παραγράφου γίνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσουν για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης ένα δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο. Τα έργα αυτά παραλαμβάνονται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση και το εύλογο της δαπάνης του έργου. Οι σύμβουλοι μπορεί να ορίζονται για την παραλαβή όλων των έργων που εκτελούνται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Προκειμένου για μεγάλο δήμο, αυτός μπορεί να χωρισθεί σε τομείς και να ορίζονται για κάθε ένα τομέα δύο σύμβουλοι. Στην ανωτέρω επιτροπή μπορεί να συμμετέχει, προκειμένου μεν για Δήμους ή Κοινότητες που έχουν δική τους Τεχνική Υπηρεσία και τεχνικός διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού ή πτυχιούχος ανωτέρων τεχνικών σχολών κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, προκειμένου δε για έργα των άλλων Δήμων και Κοινοτήτων, τεχνικός της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων διπλωματούχος ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού, ή πτυχιούχος ανωτέρων τεχνικών σχολών, κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης οιουδήποτε βαθμού ο οποίος ορίζεται από το Νομάρχη εφόσον θα ζητηθεί αυτό με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Έργα της προηγούμενης παραγράφου 1 που εκτελούνται από Συνδέσμους, Δημοτικά ή Κοινοτικά Ιδρύματα, λοιπά Δημοτικά και Κοινοτικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις των νόμων 1069/1980, [Ν] 890/1979 και [Ν] 2234/1952, παραλαμβάνονται από δύο μέλη του αρμόδιου συμβουλίου διοίκησής τους ή από υπαλλήλους τους οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου αυτού.

 

3. Στους δήμους και τις κοινότητες που έχουν δική τους τεχνική υπηρεσία στα έργα της παραγράφου 1 του παρόντος ορίζονται επιβλέποντες τεχνικοί υπάλληλοι οιασδήποτε κατηγορίας και βαθμού.

 

4. Η πληρωμή μετά την περαίωση των έργων της παραγράφου 2 και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος γίνεται:

 

α) Με βεβαίωση αυτού που παρακολουθεί ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.

 

β) Με την κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου βεβαίωση για την καλή εκτέλεση του έργου.

 

Στην περίπτωση των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία, οι πληρωμές για εργατικά, προμήθειες υλικών κ.λ.π. που απαιτούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους γίνονται με βάση δικαιολογητικά που συντάσσει αυτός που παρακολουθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, την εκτέλεση των έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.