Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Σύσταση επιτροπής παραλαβής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/2008), επιτροπές παραλαβής των έργων ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού προηγουμένως η Διευθύνουσα Υπηρεσία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιμετρήσεως στην Προϊσταμένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του.

 

Οι επιτροπές παραλαβής, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του προεδρικού διατάγματος 171/1987 (ΦΕΚ 84/Α/1987), αποτελούνται από έναν δημοτικό σύμβουλο και:

 

α) Για έργα προϋπολογισμού μέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή ενός υπαλλήλου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

β) Για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ από τρεις υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή δύο υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και ενός υπαλλήλου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών.

 

2. α) Πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής ορίζεται ο αρχαιότερος από τα μέλη των υπαλλήλων αυτής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 73 του νόμου 3669/2008.

 

β) Ο προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και ο επιβλέπων του έργου δεν δύνανται να είναι μέλη της επιτροπής παραλαβής.

 

γ) Στην επιτροπή παραλαβής υποχρεωτικά συμμετέχει τεχνικός υπάλληλος αντίστοιχης ειδικότητας με την κύρια κατηγορία του έργου το οποίο παραλαμβάνεται.

 

3. Για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του άρθρου 26 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) κλήρωσης. Σε περίπτωση όπου οι τεχνικοί υπάλληλοι του φορέα κατασκευής του έργου δεν είναι διπλάσιοι από αυτούς που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος για να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις κλήρωση, τότε είναι δυνατή η συμμετοχή και τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου της έδρας του νομού, άλλου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας η της οικείας Περιφέρειας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ο διπλάσιος αριθμός των απαιτούμενων υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι που θα λάβουν μέρος στην κλήρωση και δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, υποδεικνύονται από τα αρμόδια όργανα των φορέων στον οποίο ανήκουν. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2)β' του παρόντος άρθρου.

 

4. Για την επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

5. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής του συνόλου των μελών της επιτροπής παραλαβής καταβάλλονται με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 61 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.