Προεδρικό διάταγμα 171/87 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το αρμόδιο όργανο διοίκησης του δήμου ή κοινότητας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, την απευθείας εκτέλεση έργου προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές σε κατασκευαστική επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού γραμμένη για την αντίστοιχη κατηγορία έργου στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. Προκειμένου για την ανάθεση εκτέλεση έργου από Δήμο ή Κοινότητα σε κατασκευαστική επιχείρηση, που έχει ο ίδιος συστήσει ή συμμετέχει σ' αυτή, το παραπάνω όριο ορίζεται στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) δραχμών.

 

Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχαν συσταθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στα Μητρώα Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, επιτρέπεται να εγγραφούν στα Νομαρχιακά Μητρώα με βάση την κατασκευαστική τους εμπειρία. Η κατά τα ανωτέρω απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστική επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γραμμένη στα Νομαρχιακή Μητρώα, για την αντίστοιχη κατηγορία έργου, επιτρέπεται για έργα ή εργασίες προϋπολογισμού μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό γενικών εξόδων και όφελος εργολάβου.

 

2. Με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση έργου ή εργασίας των φορέων του Δημοσίου Τομέα σε κατασκευαστική επιχείρηση Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Κατά την εκτέλεση του έργου με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση από Δήμο ή Κοινότητα σε κατασκευαστική επιχείρηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί ο εργοδότης Δήμος ή Κοινότητα να μην απαιτήσει την κατάθεση των κατά τα άρθρα 23 (παράγραφος 1) και 27 (παράγραφος 1) του προεδρικού διατάγματος 609/1985 εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτελέσεως του έργου.

 

Στην περίπτωση αυτή δεν γίνονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 27 (παράγραφος 5) του προεδρικού διατάγματος 609/1985 μειώσεις των κρατήσεων.

 

4. Στις περιπτώσεις που ανατίθεται η κατασκευή του έργου σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Διευθύνουσα υπηρεσία ή Επιβλέπουσα υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του εργοδότη ή κυρίου του έργου και αν δεν υπάρχει η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Νομαρχίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.