Νόμος 3731/08 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από πρωτοβάθμιους Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, καθώς και αντίστοιχου περιεχομένου συμβάσεις με αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές ή διαδημοτικές επιχειρήσεις, που εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτικός νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)), θεωρούνται νόμιμες. Καταλογισμοί που έχουν γίνει εις βάρος αιρετών οργάνων, από την ανωτέρω αιτία, αίρονται.

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 176 του νόμου 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων ή άνω των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων ή άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.}

 

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης κάθε ετήσιου προγράμματος σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμόν 2008/381/ΕΚ Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να αναθέτει δράσεις και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όπως το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας κ.ά. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής στις δαπάνες που καλύπτουν την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά, βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

 

4. Η μισθοδοσία του μεταφερόμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α/2007), βαρύνει τον προϋπολογισμό τους και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.