Νόμος 3734/09 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρων μετεγκατάστασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Δήμου Πινδέων και με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, στον προϋπολογισμό της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (νόμος 2882/2001) και ιδίως της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 αυτού, για τις εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων (πρώην Κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:

 

α) περιοχή Σπίτια εμβαδού περίπου 160.000 m2 και

 

β) περιοχή Βαρκό και Άνω Βαρκό, εμβαδού περίπου 146.000 m2, όπως αυτές φαίνονται στο υπ' αριθμό 1401-ΣΜΕΛ-016-030/09-08-2007 Διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, το οποίο δημοσιεύεται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α.

 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται επίσης για λόγους μεγάλης σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην εξασφάλιση των αναγκών μετεγκατάστασης των θιγομένων από την αναγκαστική απαλλοτρίωση του άρθρου 16 του παρόντος νόμου και από τις αρχικά συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που κηρύχθηκαν με τις υπ' αριθμό [ΚΥΑ] 1092518/5317/0010/19-07-1993 και 1092519/5318/0010/19-07-1993 κοινές υπουργικές αποφάσεις.

 

3. Από τη διαδικασία κήρυξης και συντέλεσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, εξαιρούνται οι εκτάσεις, οι οποίες θα προκύψουν από τα κτηματολογικά διαγράμματα ότι είναι είτε δημοτικές ή κοινοτικές είτε δημόσιες. Όσες δε εκ των παραπάνω εκτάσεων είναι δημόσιες, παραχωρούνται κατά κυριότητα δια του παρόντος νόμου από το Ελληνικό Δημόσιο στο Δήμο Πινδέων, ατελώς, με σχετική σημείωση στα βιβλία μεταγραφών και του Κτηματολογίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.