Νόμος 3734/09 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεων ταμιευτήρα ΥΗΕ Μεσοχώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ και με δαπάνη της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ, στον προϋπολογισμό της οποίας προβλέπεται ειδικά η κάλυψη της σχετικής δαπάνης αποζημίωσης, κατά παρέκκλιση του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (νόμος 2882/2001) και ιδίως της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και της παραγράφου 6 του άρθρου 11 αυτού, για τις εξής περιοχές με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων (πρώην κοινότητας Μεσοχώρας) του Νομού Τρικάλων:

 

α) Περιοχή συνολικού εμβαδού 1.432.137 m2, όπως αυτή φαίνεται στο από 08-02-2005 κτηματολογικό διάγραμμα, πινακίδες 1 έως 13, και όπως αυτή περιγράφεται στον από 08-02-2005 αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συνέταξε ο κτηματογράφος μηχανικός του Δημοσίου Αν. Τάσιος και θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων Νικόλαο Λέγκα, και τα οποία δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου.

 

β) Περιοχή συνολικού εμβαδού περίπου 540.000 m2, όπως αυτή φαίνεται στο υπ' αριθμό 1401-ΣΜΕΛ-016-027/26-02-2007/1η Αναθεώρηση 31-07-2007 τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ που δημοσιεύεται σε σμίκρυνση στο Παράρτημα Α του παρόντος νόμου.

 

2. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κηρύσσεται για λόγους μεγάλης σημασίας δημόσιας ωφέλειας, οι οποίοι συνίστανται στην αντιμετώπιση των αναγκών του υδροηλεκτρικού έργου Μεσοχώρας και συγκεκριμένα για την εξασφάλιση των υπόλοιπων εκτάσεων που απαιτούνται για τη λειτουργία του έργου. Οι ήδη συντελεσθείσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για το προαναφερόμενο έργο, οι οποίες κηρύχθηκαν με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις [ΚΥΑ] 1092518/5317/0010/19-07-1993 (ΦΕΚ 933/Δ/1993), 1092519/5318/0010/19-07-1993 (ΦΕΚ 1000/Δ/1993) και Β428/231/25-04-1988 (ΦΕΚ 353/Δ/1988), παραμένουν ισχυρές και θα αξιοποιηθούν προς το σκοπό της ολοκλήρωσης του έργου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.