Νόμος 3734/09 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α' του παρόντος νόμου, αιτήσεις για άδεια παραγωγής μονάδων συμπαραγωγής, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί η σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αξιολογούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 9 του Κανονισμού αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (υπουργική απόφαση [Α] Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/1795 06-12-2000, (ΦΕΚ 1498/Β/2000)).

 

2. Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Κεφαλαίου αυτού, κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες συμπαραγωγής, προκειμένου να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης και στοιχεία, προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς την ενεργειακή αποδοτικότητα, σύμφωνα με τον Κανονισμό αδειών παραγωγής που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 3468/2006.

 

3. Αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας εγκατάστασης και εν συνεχεία και λειτουργίας που υποβάλλονται πριν την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης, οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 του παρόντος Κεφαλαίου, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής άδειας παραγωγής, εξαιρουμένων των διατάξεων που αφορούν στις συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Αν υποβληθεί αίτημα για τροποποίηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, τότε απαιτείται τροποποίηση της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

 

4. Άδειες λειτουργίας, οι οποίες χορηγήθηκαν και συμβάσεις αγοραπωλησίας που συνήφθησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη λήξη τους, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 12 του νόμου 3468/2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.