Νόμος 3734/09 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Τροποποιούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Εγγύηση Προέλευσης ή Εγγύηση:

 

Το έγγραφο που εκδίδεται από τον Φορέα Έκδοσης και πιστοποιεί την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας.}

 

2. Στο άρθρο 4 του νόμου 3468/2006:

 

α) η περίπτωση ζ' αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ζ) Από λοιπούς σταθμούς με Εγκατεστημένη Ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe, εφόσον οι σταθμοί αυτοί χρησιμοποιούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, από τις οριζόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, με μορφή διαφορετική από αυτή των ανωτέρω περιπτώσεων.}

 

β) προστίθεται περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) Από σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kWe.}

 

γ) προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1)α. Οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ, ε, ζ και η ισχύουν, εφόσον δεν υφίσταται κορεσμός των δικτύων, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται κατά την περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 3.}

 

 

3. Οι διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 3468/2006 εφαρμόζονται και για τους σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του παρόντος Κεφαλαίου.

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του νόμου 3468/2006 αντικαθίσταται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.