Νόμος 3734/09 - Άρθρο 44

Άρθρο 44


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή το μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί την εποπτεία των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, στο εξής νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 3242/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, θεσπίζεται ο οργανισμός των παραπάνω Γενικών Γραμματειών, κατανέμονται οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία τους.}

 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 του νόμου 3242/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορεί να συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών θέση Υφυπουργού ακόμη και καθ' υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της παραγράφου 4 του άρθρου 47 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).}

 

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, καταργείται. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθενται υποπεριπτώσεις ε)ε' και στ)στ', ως εξής:

 

{ε)ε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας,

στ)στ) Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.