Νόμος 3769/09 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Παράταση αναστολής είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και ρύθμισης οφειλών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2007) αναστολή καταβολής των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών, που οφείλονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τις επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού, καθώς και η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων, παρατείνεται για 2 ακόμη έτη και χορηγείται στις επιχειρήσεις αυτές από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

 

β) Η κατά την προηγούμενη περίπτωση α' αναστολή ισχύει μέχρι την 31-12-2010, υπό τον όρο ότι οι επιχειρήσεις κατέβαλαν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρονικό διάστημα από 01-04-2007 μέχρι και την 31-12-2008, και θα συνεχίζουν και κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2009 μέχρι και την 31-12-2010 να καταβάλλουν εμπρόθεσμα αυτές.

 

γ) Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή και με τις ίδιες προϋποθέσεις και στις επιχειρήσεις εκείνες, που αν και είχαν ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3232/2004, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του νόμου 3551/2007, συνέχισαν από 01-04-2007 μέχρι 31-12-2008 να καταβάλλουν εμπρόθεσμα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μόνο τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

 

2. Στις επιχειρήσεις του άρθρου 1 του νόμου 3551/2007, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των πάσης φύσεως οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων του νόμου 3232/2004 και εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου, χωρίς προκαταβολή και πρόσθετα τέλη. Η καταβολή των δόσεων, που θα προκύψουν από τη ρύθμιση και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96, αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγείται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες θα καταβάλλουν στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών και στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν αναδρομική ισχύ από 01-01-2009.

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.