Νόμος 3769/09 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Άλλα θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του νόμου 3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α/1955), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ.}

 

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987 (ΦΕΚ 167/Α/1987) (ΚΑΠΕ), δύναται αυτό να εκτελεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), τα οποία αφορούν είτε σε έργα ανάπτυξης υποδομών από φορείς του δημόσιου τομέα είτε σε έργα χορήγησης κρατικής ενίσχυσης για εκτέλεση έργων για εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) ή για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και εντάσσονται στον προγραμματισμό των έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, που χρηματοδοτούνται είτε με εθνικούς πόρους είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

 

Στους αναφερόμενους ανωτέρω τομείς δεν συμπεριλαμβάνονται έργα ανάπτυξης υποδομών και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες που αφορούν στην υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων, ιδίως ζητήματα σχετικά με τη σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής, μητρώου αξιολογητών, τη φύση του προγράμματος, τους δυνητικούς δικαιούχους, τη διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης, τον τρόπο βαθμολόγησης τους, το ύψος της επιχορήγησης, τη διαδικασία ένταξης των έργων στο πρόγραμμα, τη διαδικασία ελέγχου του παραδοτέου έργου, τις προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης, τις υποχρεώσεις του ωφελούμενου, τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

γ) Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και τυχόν πριν την ψήφιση του παρόντος νόμου εκδοθείσες αποφάσεις Προκήρυξης προγραμμάτων του Υπουργού Ανάπτυξης με το ανωτέρω περιεχόμενο, στο πλαίσιο των οποίων το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας εκτελεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης.

 

3. α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{β) εκτός από όσα ορίζονται στο νόμο αυτόν για τα εθνικά κέντρα, ανεξάρτητα ινστιτούτα και ακαδημαϊκά κέντρα και ινστιτούτα, να καθορίζεται η φύση τους ως δημόσιας υπηρεσίας ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, ο ειδικότερος σκοπός τους, τα όργανα διοίκησης αυτών, η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών ή και η δυνατότητα σύστασης των αναγκαίων υπηρεσιακών μονάδων μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου φορέα με έγκριση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, τα της άσκησης εποπτείας επ' αυτών, που μπορεί να περιλαμβάνει τον οικονομικό, διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο και ιδίως την έγκριση των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών και απολογισμών, ως και τα της αποτίμησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων, με δυνατότητα ανάθεσης αυτής σε ειδικούς επιστήμονες ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, που η αμοιβή τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.}

 

β) Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 145/2003 (ΦΕΚ 121/Α/2003), σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία ερευνητικού κέντρου με την επωνυμία - Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης και διακριτικό τίτλο Αθηνά, όπως μετονομάσθηκε με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006), προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Αθηνά, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος διατάγματος, δύναται να συνιστώνται νέες Υπηρεσιακές Μονάδες, επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση του Αθηνά, πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση τους.}

 

γ) Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 9/2006 (ΦΕΚ 7/Α/2006), σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), προστίθεται περίπτωση στ', ως εξής:

 

{στ. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος, δύναται να ορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης (ΚΔ) σε τμήματα ή και γραφεία και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες τους.}

 

δ) Το άρθρο 15 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 9/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του πάσης φύσεως προσωπικού, η εσωτερική δομή και λειτουργία των ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης, η λειτουργία των συλλογικών οργάνων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας και των ινστιτούτων του. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα ανωτέρω θέματα αντιμετωπίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας.}

 

ε) Στο άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/2000 (ΦΕΚ 65/Α/2000), σχετικά με τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προστίθεται περίπτωση η', ως εξής:

 

{η. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος, δύναται να ορίζεται η διάρθρωση της Κεντρικής Διεύθυνσης (ΚΔ) σε τμήματα ή και γραφεία και να προσδιορίζονται οι αρμοδιότητες τους.}

 

στ) Το άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 77/2000 αναδιατυπώνεται ως εξής:

 

{Με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη λειτουργίας αυτού και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, ειδικοτήτων του κάθε φύσης προσωπικού, η εσωτερική δομή και λειτουργία των ινστιτούτων και της Κεντρικής Διεύθυνσης, τα της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ως και κάθε λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και των Ινστιτούτων του, κατ' εφαρμογή των εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1514/1985. Μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, προβλήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν από τους κανόνες που ίσχυαν στα ενοποιηθέντα Ινστιτούτα, πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.}

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης η συσταθείσα με το νόμο [Ν] 2687/1999 (ΦΕΚ 39/Α/1999) Ανώνυμη Εταιρεία Ελληνικές Εκθέσεις HELEXPO Ανώνυμη Εταιρεία δύναται, κατ' εξαίρεση, να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για τη δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το οποίο θα αποτελέσει κοινό τόπο αναφοράς, πληροφόρησης, ενημέρωσης, επαγγελματικών και ερευνητικών επαφών μεταξύ επιχειρήσεων, φορέων και του επενδυτικού κοινού, με στόχο τη δημιουργία του πρότυπου Σπιτιού των Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών. Με την απόφαση ορίζονται το ύψος της επιχορήγησης, η διαδικασία ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αναγκαίες για την υποστήριξη των ενεργειών υλοποίησης του ανωτέρω έργου συμβάσεις με τρίτους συνάπτονται και οι σχετικές δράσεις εκτελούνται σύμφωνα με τις διέπουσες την ανωτέρω εταιρεία γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και τις σχετικές διατάξεις περί δημοσίων επενδύσεων.

 

5. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να συνιστάται Επιτροπή αποτελούμενη από τον Νομάρχη του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Έβρου, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και από εκπροσώπους της Περιφερειακής Διοίκησης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, καθώς και των επαγγελματικών και λοιπών φορέων του ίδιου Νομαρχιακού Διαμερίσματος σε σχέση με το έργο Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη κατ' εφαρμογή της Τριμερούς Συμφωνίας που κυρώθηκε με το νόμο 3558/2007 (ΦΕΚ 101/Α/2007). Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική απόφαση του Νομάρχη.}

 

6. α) Τα συνημμένα στον παρόντα νόμο:

 

i) το από 08-02-2005 κτηματολογικό διάγραμμα, πινακίδες 1 έως 13 και ο από 08-02-2005 αντίστοιχος κτηματολογικός πίνακας, που συνέταξε ο κτηματογράφος μηχανικός του Δημοσίου Αν. Τάσιος και θεωρήθηκαν από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων Νικ. Λέγκα και

 

ii) τα υπ' αριθμούς 1401-ΣΜΕΛ-016-027/26-02-2007 / 1η Αναθεώρηση 31-07-2007 και 1401-ΣΜΕΛ-016-030/09-08-2007 τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία συνέταξε η Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων (ΔΑΥΕ) της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και αναφέρονται στα άρθρα 16 και 17 του νόμου 3734/2009 σχετικά με την αναγκαστική απαλλοτρίωση των εκεί οριζόμενων περιοχών που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Πινδέων και δημοσιεύονται σε σμίκρυνση στον παρόντα νόμο, αποτελούν το παράρτημα Α του νόμου 3734/2009, όπως ορίζεται στις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

β) Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο στοιχείο γ' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 3734/2009, καθώς και η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ίδιου αυτού νόμου παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 30-09-2009.

 

γ) Αν ο εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του νόμου 3734/2009 δεν υποδειχθεί από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αυτός υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων του οικείου νομού.

 

7. Η παράγραφος 7 του άρθρου 27Α του νόμου 3734/2009 τροποποιείται ως εξής:

 

{7. Οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση, εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από τη μεταβιβάζουσα εταιρεία. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν καταλαμβάνουν εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου αιτήσεις για μεταβίβαση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, καθώς και αιτήσεις για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει θετικά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί επ' αυτών απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.}

 

8. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 802/1978 (ΦΕΚ 121/Α/1978), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις να ανακοινώνουν προς το κοινό, εκπτώσεις διαγράφονται οι λέξεις ή προσφορές.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.