Νόμος 3734/09 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι απαλλοτριώσεις των άρθρων 16 και 17 κηρύσσονται λόγω του επείγοντος και της ιδιαίτερης σημασίας που έχει το έργο για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, ως ακολούθως:

 

(α) Για τις περιοχές του στοιχείου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 και των στοιχείων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου συντάσσεται από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών, με βάση την οποία γίνεται η πρόσκληση των ενδιαφερομένων για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης, καθώς και απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας που θα απεικονίζουν το συνολικό εμβαδόν και κατ' εκτίμηση το είδος και τα επικείμενα των αντίστοιχων απαλλοτριούμενων εκτάσεων, χωρίς να απαιτείται αναφορά σε συγκεκριμένες επί μέρους ιδιοκτησίες. Για τη σύνταξη των διαγραμμάτων επιτρέπεται να ληφθούν υπόψη οποιεσδήποτε πληροφορίες και στοιχεία που μπορεί να προκύψουν με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως με φωτογραμμετρικές και άλλες μεθόδους.

 

(β) Οι αιτήσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας εκδικάζονται ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου εντός προθεσμίας που ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 19 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (νόμος 2882/2001) με βάση:

 

(i) την ήδη συνταχθείσα κτηματογράφηση της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16,

(ii) την κατάσταση εικαζόμενων ιδιοκτητών και τα απλά διαγράμματα οριζοντιογραφίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,

(iii) τη βεβαίωση του αρμόδιου μεταγραφοφύλακα ότι υποβλήθηκε σε αυτόν προς καταχώριση, ατελώς, στην οικεία μερίδα αντίγραφο της πράξης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης μαζί με τα συναφή κτηματολογικά στοιχεία, σε όποια μορφή αυτά είναι διαθέσιμα και

(iv) την εκτιμώμενη αξία τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και αποστέλλονται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας του ακινήτου.

 

(γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (νόμος 2882/2001), πλην αυτών των άρθρων 16 και 26 παράγραφος 3. Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 26 εφαρμόζεται, εφόσον υπάρχουν επαρκή κτηματολογικά στοιχεία. Τυχόν διορθώσεις υποβληθέντων κτηματολογικών στοιχείων γίνονται δικαστικά από το αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (νόμος 2882/2001). Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων λαμβάνονται υπόψη τα συντεταγμένα κτηματολογικά στοιχεία (διαγράμματα, πίνακες) κτηματογράφησης του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων που αφορούν την περιοχή της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Η διαδικασία αναγνώρισης των δικαιούχων των υπόλοιπων περιοχών, των παραγράφων 1)β' του άρθρου 16 και 1)α' και β' του άρθρου 17, τελεί υπό την προϋπόθεση σύνταξης κτηματολογικών στοιχείων από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων ή τον αναπληρωτή του, έναντι εύλογης αμοιβής, η οποία επιβαρύνει τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ. Η κτηματογράφηση ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Η υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Ως αναπληρωτές του παραπάνω κτηματογράφου ορίζονται κατά προτεραιότητα Τοπογράφοι Μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων.

 

(δ) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση του άρθρου 16 αίρεται αυτοδικαίως, για όσα εδαφοτεμάχια μεταβιβαστούν μετά των συστατικών και παραρτημάτων τους οικειοθελώς, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές:

 

i. Για οικόπεδα εντός οικισμού, τριάντα (30,00) ευρώ ανά m2.

ii. Για τα λοιπά εδάφη ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως ποτιστικά, ξερικά, χέρσοι αγροί, δάση κ.λ.π., τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ ανά στρέμμα.

iii. Για συστατικά και παραρτήματα αγρών (βοηθητικά κτίσματα, αποθήκες, στάβλοι, συρματοπλέγματα, μαντρότοιχοι, δένδρα κ.λ.π.) με τις οριστικές τιμές που καθορίζονται τελεσίδικα από το αρμόδιο δικαστήριο για την εν λόγω αναγκαστική απαλλοτρίωση.

iv. Για κατοικίες, χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ ανά m2 επί της συνολικής επιφάνειάς τους, ανεξάρτητα από την παλαιότητα ή την κατάστασή τους. Στην περίπτωση κατοικίας εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) m2, η αποζημίωση υπολογίζεται για εμβαδόν εξήντα (60) m2. Ως κατοικία νοείται αυτοτελές κτίσμα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συστάσεις οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, η αποζημίωση καταβάλλεται κατά το μέρος του ποσοστού συνιδιοκτησίας.

v. Για κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη τα δύο τελευταία έτη, τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ ανά m2 επί της συνολικής επιφάνειας που αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια, καθώς και τη χρήση.

 

2. Οι θιγόμενοι από την απαλλοτρίωση του άρθρου 16 που επιθυμούν την οικειοθελή μεταβίβαση θα πρέπει να το δηλώσουν με αμετάκλητο συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, μέσα σε προθεσμία 2 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Το προσύμφωνο θα συνταχθεί με έξοδα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και θα προβλέπει δικαίωμα αυτοσύμβασης για τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ.

 

3. Το τίμημα ή αντάλλαγμα της μεταβίβασης καταβάλλεται στους θιγόμενους μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μετά τη δικαστική αναγνώρισή τους ως δικαιούχων, εφαρμοζομένων των διατάξεων που αναφέρονται στην περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης και η αποκατάσταση των θιγόμενων οδών επικοινωνιών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.