Νόμος 3801/09 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αποσπάσεις προσωπικού στα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 56 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του νόμου 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α/2002) και της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/2006), αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{4. α) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις στην οικεία Περιφέρεια ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα τα οποία εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται ομοίως.

 

β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να αποσπώνται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν οργανικές θέσεις σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα που βρίσκονται εντός και εκτός των χωρικών ορίων της οικείας Περιφέρειας. Οι θέσεις Διευθυντών των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης μπορεί να καλύπτονται ομοίως.

 

γ) Οι αποσπάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων γίνονται για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη, το οποίο μπορεί να ανανεώνεται για μία ή περισσότερες φορές. Με την απόφαση απόσπασης καθορίζεται ο φορέας που καταβάλλει τις αποδοχές του αποσπασμένου υπαλλήλου.

 

δ) Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων σε θέση Διευθυντή ή Προϊσταμένου Τμήματος στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συνυπολογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Προϊσταμένου Τμήματος, αντιστοίχως, όπου κατά τις οικείες διατάξεις ή κανονισμούς εσωτερικής υπηρεσίας απαιτείται ως προϋπόθεση για την εξέλιξη σε Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή την επιλογή σε αντίστοιχο επίπεδο καθηκόντων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.