Νόμος 3812/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρύθμιση ειδικών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 εκδίδονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

Οι προκηρύξεις αυτές επιτρέπεται να εκδίδονται για φορείς όλης της χώρας ή ανά περιφέρεια, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήμο, φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα.

 

2. Όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ένσταση για την επιλογή του μη πολιτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, των Δόκιμων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνοριακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισμένου χρόνου της Ελληνικής Αστυνομίας, αυτή ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσμιών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 17 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

3. Θεσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 19/2006 (ΦΕΚ 16/Α/2006), η οποία ασκείται ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσματα.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, καθώς και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιευτικής των Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

2. Από την ημερομηνία πρόσληψης του και για μία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση). Οι επιτυχόντες κατά την πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν για μία τριετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκομεία και τις μονάδες φροντίδας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.}

 

5. α. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού των κλάδων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Επισκεπτών Υγείας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιευτικής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Φυσικοθεραπευτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Εργοθεραπευτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Λογοθεραπευτών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Επιμελητών Ασθενών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παρασκευαστών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών - Εμφανιστών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Φαρμακείου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ), καθώς και του Αρεταιείου Νοσοκομείου, του Αιγινήτειου Νοσοκομείου και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ), που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, μπορεί να διενεργείται και βάσει Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης σύμφωνα με τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994.

 

Με απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες προσωπικού των φορέων του πρώτου εδαφίου. Στις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων για τις οποίες απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία ως τυπικό προσόν διορισμού, ο Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης δεν εφαρμόζεται.

 

β. i. Τον Οκτώβριο κάθε έτους το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση θέσεων των φορέων της προηγούμενης παραγράφου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην Προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα. Η προκήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού) και καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Ανακοίνωση της έκδοσης της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 

ii. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: α) τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) τον τρόπο κατάταξης των υποψηφίων, δ) τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ε) τις περιπτώσεις εντοπιότητας και ό,τι άλλο προβλέπεται στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994. Επίσης, με την προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

 

iii. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επεξεργάζεται τις αιτήσεις των υποψηφίων και καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού. Η κατάταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994. Στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης καταχωρίζονται ανά υποψήφιο απαραιτήτως τουλάχιστον η κατηγορία των προσόντων του (κύρια ή επικουρικά), καθώς και τα βαθμολογούμενα κριτήρια και οι ιδιότητες. Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, καθώς και των κριτηρίων και ιδιοτήτων του υποψηφίου είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη για την Κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων. Ο προσωρινός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης δημοσιοποιείται με καταχώριση του στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και αναρτάται στα κτίρια του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Αθήνας και Θεσσαλονίκης). Κατά του ανωτέρω πίνακα επιτρέπεται η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης του στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή και την εξέταση των ενστάσεων ορίζονται με την προκήρυξη.

 

iv. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού καταρτίζει και κυρώνει τον οριστικό Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης, τον οποίο στη συνέχεια καταχωρίζει στο διαδικτυακό του τόπο και τον αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ). Ο οριστικός Ετήσιος Κυλιόμενος Πίνακας Κατάταξης ισχύει μέχρι τη δημοσίευση του νέου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

v. Νέοι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν μέρος στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στο δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης περιλαμβάνονται αυτοδικαίως και στους επόμενους Ετήσιους Κυλιόμενους Πίνακες Κατάταξης. Σε περίπτωση μεταβολής των προσόντων ή και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλλουν στην επόμενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκομίζοντας μόνο τα απαιτούμενα προς απόδειξη της μεταβολής δικαιολογητικά.

 

γ. i. To Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού εκδίδει, έως τρεις φορές το χρόνο, Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η προκήρυξη καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικώς τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών πανελλήνιας κυκλοφορίας. Η προκήρυξη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ανά φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και β) το χρόνο και τον τρόπο υποβολής δήλωσης προτιμήσεων από τους ενταγμένους στον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψήφιοι υποβάλλουν τις δηλώσεις προτιμήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.

 

ii. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών έχουν μόνο όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον εκάστοτε ισχύοντα Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης. Ο πίνακας διοριστέων καταρτίζεται από τον Ετήσιο Κυλιόμενο Πίνακα Κατάταξης βάσει της σειράς που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτόν, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτιμήσεων τους και περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Ουδείς υποψήφιος εγγράφεται στον πίνακα διοριστέων χωρίς προηγούμενο έλεγχο των δικαιολογητικών του και έκδοση απόφασης από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Ο πίνακας διοριστέων δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

iii. Αν οι διοριστέοι, κατά την ανωτέρω διαδικασία, παραιτηθούν μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης τους ή δεν αποδεχθούν το διορισμό τους τουλάχιστον δύο φορές δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν για μια τριετία σε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μέσω Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης. Υποψήφιος που έχει επιλεγεί προς διορισμό δεν μπορεί να διατεθεί προς αναπλήρωση άλλης θέσης της ίδιας προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

6. Μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση του Ετήσιου Κυλιόμενου Πίνακα Κατάταξης και την εφαρμογή του στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.